HODÁLOVÁ, L. RING! - Dostavba městského okruhu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomní projekt. Urbanistické i architektonické řešení je na velmi dobré úrovni. Projekt je navržen v požadovaném rozsahu a podrobnosti. Grafická úroveň je přesvědčivá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Studentka po celou dobu magisterského studia pracovala velmi vyrovnaně. Výchozím předpokladem pro urbanistický koncept dostavby části městského ringu bylo řešení, které počítá přesunem hlavního železničního nádraží. Tento předpoklad umožňuje volnější práci jak s trasováním dnešního železničního viaduktu, tak variabilní řešení prostoru Benešovy třídy,práci s uličním profilem okružní třídy, tak vytváření rozmanité struktury nové zástavby. Studentka si zvolila jako téma pro diplomní projekt stavbu sportovního centra při ulici Cejl. Objekt je navržen jako součást kompaktní blokové zástavby. Dispoziční a provozní řešení je přehledné, architektonické a výtvarné řešení je velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Jura, Pavel

I přes výše uvedená negativa projektu lze práci jako celek hodnotit velmi dobře. Celkový rozsah práce, forma zpracování i detailní řešení dispozic bezpochyby odpovídá úrovni diplomové práce

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Dle textové části práce je „základem urbanistického návrhu celková rehabilitace struktury a jejich prostorů“, zároveň však autorka uvádí, že původní zástavba by měla být nahrazena tradiční blokovou zástavbou. Toto nahrazení původní zástavby je však zřejmě proti záměru rehabilitace. Jihovýchodní část vnější zástavby ringu se vyznačuje rozdrobenou průmyslovou zástavbou s úzkou parcelací a (možná zdánlivě) chaotickou strukturou, na rozdíl od tradiční blokové zástavby obytné čtvrti v severozápadní části, v lokalitě Veveří. Navrženým urbanistickým řešením tak autorka nerehabilituje původní strukturu, ale nahrazuje ji tradiční blokovou zástavbou. Tento přístup lze s ohledem na veškerá pozitiva blokové zástavby hodnotit kladně, avšak zcela rezignuje na možné kvality i zjevný charakter místa. Urbanistické řešení v severní části území vhodným způsobem uzavírá prostor v ústí ulice Cejl, definuje piazettu s napojením ulice Vlhká. Toto jednoduché a účinní řešení je poněkud oslabeno dalším, stejně dimenzovaným, kolmým prostorem s plochou zeleně v ulici Vlhké. Vzniká tak nejasně definovaný prostor, navíc s odhaleným štítem původní zástavby v jižní části.
Architektonické řešení B Tradiční pojetí architektonického řešení je v souladu se zvolenou blokovou zástavbou území. Tento přístup autorka úspěšně demonstruje na okolních navrhovaných stavbách administrativních a obytných budov. Na vlastní stavbě sportovního centra však tento přístup do jisté míry formální a neodpovídá přesně provozu a typologii prostor. Navržená stavební struktura postrádá jednoduchost a základní zásadní myšlenku. Sportovní hala, která má potenciál zásadního centrálního prostoru stavby, je odsunuta do dvora, působí jako dvorní přístavba sportovní haly k původnímu objektu s jiným využitím. Toto (z mého pohledu) základní pochybení nenapraví ani minigolfové hřiště či výjimečná konstrukce haly.
Provozní řešení A Dispoziční a provozní uspořádání poněkud rezignuje na výsadní - rohovou – pozici stavby: v nároží stavby jsou v jednotlivých podlažích umístěny podružné zařizovací předměty (lehátka), golfové trenážéry atd., zásadní část stavby – schodišťová hala – je však dobře umístěna v prodloužení veřejného prostoru města.
Technicko konstrukční řešení A Technicko-konstrukční řešení práce je navrženo správně, diskutabilní je snad jen větší rozpon skeletové konstrukce 9x9m.
Formální úroveň A Formální úroveň práce lze hodnotit výborně.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 64190