BELLOŇ, M. Zdroj modulačního signálu pro mikrovlnný maják [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kasal, Miroslav

Student prostudoval a pochopil podstatu problému. Seznámil se s jednopásmovou amplitudovou modulací v kvadraturním modulátoru a navrhl zdroj I a Q modulačních signálů podle standardu WSJT. Generace tónů je řešena pomocí přímé číslicové syntézy. Navržené obvody stejně jako firmware realizoval a změřil jejich parametry. Student se zadanému úkolu věnoval systematicky a prokázal dobrou orientaci v zadané problematice, stejně jako individuální aktivitu při návrhu a experimentech. Zadání projektu bylo splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Vondra, Vlastimil

V diplomové práci se student zabývá návrhem a realizací zdroje modulačního signálu pro mikrovlnný maják. V teoretické části popisuje způsoby použité modulace a kódování. Dále se zabývá návrhem koncepce zařízení, výběrem vhodných součástek a návrhem programového vybavení. Jádrem navrhovaného zařízení je efektivní využití mikrokontroléru, který realizuje modulaci pomocí přímé číslicové syntézy. Zároveň zařízení komunikuje s PC a zajišťuje kódování zprávy dohromady s navrženým programovým vybavení na připojeném PC. Práce je zakončena uvedením dosažených výsledků, tj. fotografiemi zařízení a popisem některých jeho parametrů včetně způsobu otestování. Celá práce je psána velmi stručně ale srozumitelně, je vhodně strukturovaná a student prokázal schopnost pracovat s literaturou. Při řešení použil odpovídající postupy. Daní za stručnost je častá absence detailů řešení, které jsou autorovi zřejmě jasné, ale čtenáři neumožňují rychle zcela proniknout do zdůvodnění autorovy volby konkrétních postupů. Extrémním příkladem budiž kap. 4.2. Výběr vhodných součástek, kde jsou jen tabulky s některými parametry podmnožiny prodávaných součástek bez jakéhokoliv průvodního textu. Není zřejmé, jaké bylo použito kritérium pro výběr a s jakým výsledkem. V práci uvedené naměřené výsledky a fotografie realizace pochází z předchozí verze zařízení, která není v práci zdokumentována. Lze se ovšem domnívat, že principielně je funkčně velmi podobná. Rovněž v práci chybí seznam použitých zkratek. Dle mého názoru cíle práce byly splněny. I přes uvedené připomínky navrhuji hodnocení výborně s počtem bodů 90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 65666