GREGOR, T. Tepelná komora - výukový model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Student pracoval samostatné a věnoval velké množství času na vypracování bakalářské práce. Výsledky této práce již jsou a budou využívány v rámci výuky studentů 5. ročníku. Student prokázal schopnost řešit technický problém na velmi dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Houfek, Martin

Práce je věnována návrhu tepelné komory. Jedná se o výukový model s různými typy regulace a vyhodnocování. Jde o práci, která přímo souvisí s využitím v experimentálním měření v laboratoři pro výuku studentů. V úvodu práce je přehledný způsobem uvedena teoretická část principy a funkce tepelné komory, tak i jejich aplikace. Dále je zde uvedena literatura na dané téma, ve které autoři řeší, různým způsobem zadaný problém. Bakalář na základě poznatku se uchýlil k návrhu tepelné komory a regulace teploty. Pro řízení a vyhodnocování experimentální části bakalář použil prostředí Matlab. Bakalář projevil schopnost skloubení jak teoretické části, tak experimentální oblasti a ověření si teoretických znalostí a dovedností. Práce má rozsah 35 stran, kapitoly jsou členěny logicky, po formální stránce je práce v pořádku, grafická úroveň je v pořádku. Závěrem lze konstatovat, že bakalář prokázal schopnost orientovat se v novém a komplexním oboru, zadání splnil v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64154