KONEČNÝ, J. Návrh stereo audio koncového zesilovače spínané třídy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Student měl za úkol navrhnout a realizovat stereo audio výkonový zesilovač vybrané spínané třídy, včetně vhodného korekčního předzesilovače a napájecí jednotky. Zadání práce lze považovat za splněné, byť s výhradami k vlastnostem výsledného zesilovače i zvolené koncepci některých jeho dílčích částí. Od návrhu předzesilovače student upustil s odůvodněním na typ zdroje vstupního signálu (notebook), který je pro provoz zesilovače předpokládán. Oceňuji, že se student rozhodl navrhnout koncový zesilovač na základě blokové struktury třídy D a nepoužil dnes běžně dostupné integrované obvody, což by mu situaci značně ulehčilo. Na druhou stranu jsou některé navržené části poněkud těžkopádné, např zdroj trojúhelníkového průběhu pro PWM mohl být realizován jednodušším způsobem, řízení můstkového zapojení s koncovými tranzistory je pojato velmi nestandardně apod. Studentovi však nelze upřít snahu o vlastní přístup a originalitu, v tomto případě však bohužel na úkor funkčnosti. Jak je v závěru uvedeno, a dokládají to i výsledky měření, zesilovač je impulsně rušen a kvalita zvuku je pro zamýšlený HiFi poslech nevyhovující. Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, vyskytuje se v ní pouze několik překlepů a gramatických chyb. Student pracoval na projektu se zájmem o problematiku a samostatně. Dle mého názoru, i přes všechny výše uvedené nedostatky, prokázal dostatečné konstruktérské schopnosti v oblasti elektroniky na úrovni magisterského studia.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Papica, Petr

Posudek přiložen jako PDF dokument.

Navrhovaná známka
D
Body
62

eVSKP id 65690