LAGA, O. Návrh regulace teploty výkonové části zařízení pro radiový přenos [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Student pracoval samostatně a věnoval velké množství času při rozboru teorie související s daným problémem. Student prokázal schopnost vytvořit matematický model a provést identifikaci parametrů na základě výsledků měření. Hlavní cíl práce spočíval v návrhu regulace otáček ventilátoru s cílem zajistit dostatečné chlazení elektronky. Návrh byl sice realizován, ale nebyl plně ověřen, o čemž svědčí i poslední kapitola v dané práci. I přes tyto nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kotrba, Vít

Práce je aktuální, poněvadž životnost elektronek je závislá na tepelném režimu Bakalář pracoval systematicky, práce je přehledná. 1. V úvodních částech se uvádí rešerše tepelných procesů, tzn. základy termomechanika a přenosu tepla, které student používá v bakalářské práci, dále popisuje regulátory a výpočtový model 2. Ve 4. kapitole se uvádí popis výpočtového modelu, schéma zapojení, mechanická konstrukce a ověření funkčnosti 3. V 5. a 6. kapitole popisuje měření a zpracování dat a popisuje experimentální zařízení Výhrady: 1. Nepovažuji za praktické uvádět jednotky v závěru práce, přehlednosti by prospělo jednotky u každé rovnice 2. Postrádám základní informace o proudění vzduchu, poněvadž kromě přenosu tepla, ruku v ruce se na procesu optimalizace odvodu ztrátového tepla také podíly proudění vzduchu 3. V seznamu použitých zkratek a symbolů se patrně přehlédnutím objevila chyba, jednotka součinitele Přestupu tepla (alfa) má jednotku W.K-1.M-2. Dále prosím prověřit, zda-li je správný pojem hustota (měrná hmotnost?)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64163