KLODA, M. Návrh povrchového kondensátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šnajdárek, Ladislav

Student aktivně přistupoval ke zpracování tématu a často využíval konzultací. Výpočtová část kondenzátoru byla provedena jak podle metody HEI tak podle VTI a tyto následně porovnány. Výsledky výpočtu byly správně interpretovány a celkově komentovány hlavní problematiky výpočtu, což bylo cílem zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku kondenzátorů. Sestává se z teoretické rešerše a praktického zjednodušeného výpočtu. Teoretická část je poměrně rozsáhlá, ale věnuje se příliš mnoha tématům. Některá z nich nejsou předmětem zadání (kap. 3.1-3.6) a je to na úkor kapitol souvisejících se zadáním (kap. 3.7 a 3.8), které nejsou zpracovány dostatečně. Dále je patrné nedostatečná práce s literaturou - velké části kapitol nebo celé kapitoly jsou často vytvořeny za pomocí jediného literárního zdroje. Uspořádání práce a grafická úprava jsou standardní. I přes uvedené nedostatky práce splnila požadavky zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64165