KŘIVKA, M. Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady FX3U [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat řízení modelu posuvné a mysící jednotky programovatelným automatem Mitsubishi FX3U. Vzhledem k minimálním zkušenostem s programovatelnými automaty Mitsubishi FX-3U se jedná o obtížnější úlohu s praktickou realizací programu. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jančík, Stanislav

Student se zhostil řešení problému velmi zdatně. Velmi se mi líbí, že student zodpovědně popsal problematiku práce s daným typem programovatelného automatu od instalace vývojového prostředí až po samotné programování. Práci by se dalo vytknout snad jen pouze velké množství zdrojových kódů v textu, které dělají práci místy nepřehlednou. Cíle diplomové práce byly splněny v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29089