KUMPÁN, V. Technologie CWDM pro optické bezkabelové spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Předložená práce se zabývá návrhem testovacího spoje pro studium vlivu turbulentní atmosféry na optický svazek se zaměřením na optická pásma 850nm a 1550nm. Student podrobně rozpracoval návrh testovacího spoje, který umožňuje současné sledování vlivu atmosféry na útlum, spektrální složení a stav polarizace procházejících vln. Ke sloučení studovaných optických kanálů zvolil techniku CWDM. Student samostatně sestavil jednotlivé části spoje a vypracoval metodu měření pro současné sledování daných veličin. V této fázi projektu bylo potřebné oživit některé přístroje (např. polarimetr a Fourierův spektrometr), nastudovat příslušnou látku a sestavit přípravky pro uskutečnění samotného měření. Student prokázal nadprůměrnou experimentální zručnost. V experimentální části práce provedl analýzu testovacího spoje a ukázal na možnost jeho zdokonalení a použití k vědeckým účelům. Smyslem diplomové práce bylo posoudit vliv samotného testovacího spoje na testované parametry vlny a minimalizovat zkreslení studovaného vlivu atmosféry na přenos. Dílčí měření student podrobně komentoval a výsledky porovnal s teoretickými modely daných jevů. Hlavní výsledky své práce student publikoval na soutěži studentských prací EEICT a připravil časopiseckou publikaci. Student pracoval samostatně a s vysokým nasazením, avšak nevyvaroval se ve své práci některých nepřesností, které nakonec snížily celkové hodnocení jeho práce. Např. již na s. 3 je index lomu udán v jednotkách délky atd. Práci považuji splněnou na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Zvánovec, Stanislav

Práce by mohla představovat zajímavý příspěvek ke studiu optických bezkabelových spojů, neboť je zaměřena na v poslední době testované perspektivní přenosy pomocí vlnového multiplexu (viz např. experimenty DWDM v řádech Tb/s v [1]). Nicméně obsahuje velkou řadu jak věcných, tak i formálních chyb, které výrazně snižují vlastní měřicí část. Např. v teoretické části na str. 16 je u definice totálního odrazu naprosto chybně uvedeno, že index lomu jádra musí být menší než index lomu pláště! Toto je ještě jednou zopakováno u gradientních vláken, kde autor uvádí “U postupné (gradientní) změny se index lomu zvětšuje s rostoucí vzdáleností od středu vlákna.” Rovněž postrádám celou řadu odborných odkazů na jednotlivé vztahy; odkaz [5] pak není přístupný online, odkaz [4] je na blogové stránky, rovněž odkazy [6] či [9] nelze akceptovat v diplomové práci. [1] E. Ciaramella, Y. Arimoto, G. Contestabile, M. Presi, A. D'Errico, V. Guarino, and M. Matsumoto, "1.28 terabit/s (32x40 Gbit/s) wdm transmission system for free space optical communications," Selected Areas in Communications, IEEE Journal on, vol. 27, pp. 1639-1645, 2009.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 65696