FRIML, J. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Vyvážený a kvalitně zpracovaný návrh přinášející Kopřivnici zajímavé venkovní i vnitřní prostory, silnou stánkou je kvalitní grafika a prezentace práce a její vyváženost. Určitou hrozbou je tendence k prvoplánovým a formálním řešením, výsledek tím ale nebyl dotčen. Velkým potenciálem je prověřování jednotlivých prostorů pomocí přesvědčivé kresby. Otázka k obhajobě: Jakým způsobem by měl fungovat průchod územím v místě parkoviště pro účinkující?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Student pracoval průběžně, zodpovědně, komunikoval s vedoucím práce.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Dvořák, Tomáš

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 93.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor koncentroval veškerou dopravu v klidu do parkovacích domů, čímž získal volnost při návrhu a využití jednotlivých volných ploch v urbanistické struktuře. Vlastní provedení dobré myšlenky není přesvědčivé zejména v návaznostech na stávající uliční síť a stávající strukturu, zejména na východ od rekonstruovaného objektu. Některé plochy také postrádají čitelnější vymezení novými objekty.
Architektonické řešení A Prostorová kompozice tří hmot vymezujících vnitřní prostor platformy je podtržena kvalitním architektonickým návrhem fasád, jak v celkovém působení, tak i v detailu.
Provozní řešení A Autor navrhl plně funkční řešení ve všech objektech, k zamyšlení je pouze několik řešitelných drobností – velikost zázemí pro herce v objektu kulturního centra, využitelnost konferenční pronajímatelné místnosti v posledním podlaží přístupné pouze servisním schodištěm a míchání provozu kina na jednom schodišti s provozem umělecké školy. Také propojení knihovny se sklady v suterénu nákladním výtahem lze vyřešit lépe.
Technicko konstrukční řešení A Z hlediska rekonstrukce velmi dobře využité stávající konstrukce, což je velmi přesvědčivě zdokumentováno graficky. Dobře zpracovaný řez fasádou.
Formální úroveň A Velmi kvalitně prezentovaná práce s autorskými skicami osvěžujícími počítačové zpracování.
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 64179