JOJA, M. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Silnou stránkou práce je urbanistické řešení přinášející Kopřivnici novou a jasnou formu veřejného prostoru, v této souvislosti se pak řešení vnitřních prostorů jeví jako poněkud slabší, stejně tak zpracování pohledů vzhledem ke kvalitě vizualizací . Jako hrozba se dlouho jevilo řešení fasád, které ale nakonec dopadlo přesvědčivě, poněkud formálněji se zdá použití materiálu fasády kulturního domu na vstup do knihovny. Potenciál studenta - průběžná a systematická práce - je potřeba dále pěstovat. Otázka k obhajobě: Je možné přesněji specifikovat perforovaný plech na fasádě (síla materiálu, povrchová úprava, způsob zavěšení)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student pracoval průběžně, systematicky a zodpovědně, aktivně komunikoval s vedoucím práce.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Dvořák, Tomáš

Kvalitní urbanistické řešení s příjemně intimním centrálním prostorem, ideově zajímavě navržený architektonický výraz stavby s kvalitními kompozicemi fasád, dobré základní provozní řešení s chybami v dílčím řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor se snaží vytvořit ve stávající roztroušené funkcionalistické struktuře pevnější řád, nově navržené objekty pomáhají jasněji vymezit plochy. Dobře pracuje s uzavřeností a otevřeností, zejména u nově řešeného objektu.
Architektonické řešení A Podařené hmotové řešení je podtrženo elegantním bílým pláštěm v kombinaci s pohledovým betonem a skleněnými plochami, ve vyvážených kompozicích. poněkud rušivě působí vystupující hmota kina.
Provozní řešení D Základní koncepce řešení provozu bez připomínek (horizontální členění, koncentrace soc zázemí do bloků, umístění schodišť), ovšem s řadou chyb v detailním řešení dispozic: A/ Garáže - z pravé strany nemožný odjezd, v levé straně otáčení – nejsou respektovány potřebné poloměry a obalové křivky pro os. automobily. B/ provozní řešení podzemního klubu – nevyhovující řešení wc C/ Zázemí kuchyně restaurace – jen jeden sklad – nedostatečná kapacita, křížení provozu zásobování skladu D/ Obecně řešení všech místností soc. zázemí – počty umyvadel, dispozice, řešení wc pro tělesně postižené průjezdem přes normální wc.
Technicko konstrukční řešení C V detailu nepřesvědčivé řešení skeletu (zdvojení řad sloupů v podzemních garážích, rozměry skeletu), v detailním řezu fasádou neřešené hydroizolace, skladba venkovní podlahy stejná jako u vnitřní, výška TRP plechu na střeše nedostatečná (navrženo 40 mm, pro předpokládaný rozpon 6 m minimálně 150 – 180 mm výška vlny).
Formální úroveň C Jednoduché grafické zpracování na dobré úrovni, s nedostatečně reprezentativním podáním pohledů, přehozené popisy podlaží 2 a 3, včetně legend.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 64181