KUBZA, K. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Dobře založená koncepce přináší zajímavý pohled na umístění hlavních vstupů do budov z nově vytvořené platformy. Silou stránkou práce jsou jednoduše a přehledně řešené dispozice, rovněž velkorysost nově budovaného veřejného prostoru. Poněkud slabší je řešení přilehlých veřejných prostorů a práce se zelení, kde sklouzává k jisté formálnosti. Velkou hrozbou je práce s časem, která má za následek nevyváženost kvality prezentace jednotlivých částí práce (pohledy, vizualizace dalších fasád, chyby v legendách apod.). Přesto jsem přesvědčen, že student má potenciál tvořit kvalitní architekturu a tedy i obhájit tuto práci. Otázka k obhajobě: Jakým způsobem je zabezpečeno odstranění sloupů v m.č. 106 a 107?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Student pracoval standartně
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Dvořák, Tomáš

Kvalitní urbanistický i architektonický návrh, velká škoda, že nejsou dopracovány pohledy po grafické i konstrukční a materiálové stránce. Hodnocení by bylo o stupeň vyšší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor vhodně zahušťuje stávající volnou funkcionalistickou strukturu, možná s příliš monumentálním charakterem nových prostor, menší měřítko v tomto případě není na škodu.
Architektonické řešení B Podařené hmotové řešení vynikne ve své jednoduchosti s výraznými fasádami, které jsou navrženy hodně schematicky.
Provozní řešení A Jednoduché, jasné a srozumitelné ve všech ohledech.
Technicko konstrukční řešení C Jen schematicky zpracovaný řez fasádou, se špatnou skladbou v řezu v přízemí. Výška TRP plechu na střeše nedostatečná (navrženo 40 mm, pro předpokládaný rozpon 6 m minimálně 150 – 180 mm výška vlny).
Formální úroveň B Jednoduché grafické zpracování na dobré úrovni, s nedopracovanými pohledy.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 64182