URBÁNEK, L. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Jednoduchá úprava urbanismu místa dává veřejným prostorům jednoznačnou formu i funkci. Oceňuji autorovu práci s mírou otevřenosti při zachování intimity prostoru na platformě mezi jednotlivými stavbami, který je sice odcloněn částečně od hlavní pěší trasy územím, ale díky propojení přes průchod skrz objekt knihovny neztrácí kontakt s okolím. Vlatní koncept řešení přestavby kulturního sálu je v principu jednoduchý a založený na odebírání objemů ze základního kvádru, při logickém navázání na nové vnitřní uspořádání stavby. Otázkou pro mne zůstává, zda jistá promyšlená míra transparentnosti vnější slupky budovy i v jiných než "vykousnutých" částech stavby by neposkytla bohatější a vícevrstevnatý zážitek z hlediska užívání vnitřních prostor i z hlediska komunikace stavby se svým okolím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Pracovitý, samostatný, průběžný přístup k práci.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Urbanistický návrh citlivým způsobem reaguje na prostorové a provozní možnosti dané lokality a nenásilným způsobem se začleňuje do území. Vlastní architektonický návrh má na první pohled přesvědčivý a promyšlený koncept s jednoznačně definovanými provozními celky, které se propisují do vzhledu a tvaru jednotlivých objektů. Práce autora dokládá jeho schopnost plně se uplatnit v profesi architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Návrh nově rozděluje nesourodé území mezi ulicemi Záhumenní a Štefánikova do několika funkčních částí. Vhodným způsobem doplňuje zástavbu podél obou komunikací a vytváří mezi nimi jasně definovaný prostor náměstí. Krytý prostor náměstí, který je propojený s oběma ulicemi a městem pěším bulvárem. Vzhledem k měřítku a charakteru území se toto řešení jeví jako ideální.
Architektonické řešení B Návrh transformuje část bývalého multifunkčního centra v nové samostatné objekty. Ty přetváří v nový kulturní dům a kino a vhodně doplňuje strukturu bloku zástavby novým objektem knihovny. Všechny tři objekty jsou postaveny na společné platformě podzemního převážně parkovacího patra. Pozitivní je příklon budov k pěšímu bulváru, se kterým tak lépe komunikují. Mezi objekty centra je pak vytvořeno klidové vnitřní náměstí. Forma a filozofie Kulturního centra působí přehledným a promyšleným dojmem, návrh by však zasloužil větší „náboj“ vzhledem k jeho významu a umístění.
Provozní řešení B Návrh využívá velkou část z původních prostor centra. Nové dispozice všech objektů jsou přehledné, dobře zvládnuté. Otázkou je využití části přízemí kina pro kavárnu, která je již v sousedním objektu Kulturního domu. Nabízí se spíše využití například pro menší galerii.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční řešení je bez výhrad. Provětrávanou fasádu je třeba ve vrchní části odvětrávat viz Detail B. Chybí koncepce VZT celého komplexu. Velké nároky na prostor vedení instalací.
Formální úroveň B Graficky je zpracování na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 64189