STRATÍLEK, J. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Již v semestrech předcházejícíh vlastní diplomové práci autor prokázal analytické myšlení a schopnost proniknout do jádra zadaného problému. To v návrhu zúročil zejména při zhodnocení kladů a záporů místa a stávajících staveb. Z tohoto pohledu pak urbanistický koncept působí poněkud nedůsledně a nedotaženě - řešení náměstí a parku je dle mého názoru trochu příliš schematické, uvážím-li význam těchto prostor v návrhu. Naproti tomu úpravy stavby kulturního centra a snaha o očištění až na dřeň považuji za hlavní klad této práce, kterému chybí snad jen poněkud výraznější architektonická artikulace stavby, zejména řešení fasád.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Pečlivý, svědomitý, samostatný a průběžný přístup k práci. Ochotný hledat vlastní řešení, byť nesnadná.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Pechman, Tomáš

Náročný úkol návrhu přestavby původního multifunkčního centra na nový moderní Kulturní dům byl zvládnut velmi přesvědčivě. Práce autora dokládá jeho schopnost se s přehledem uplatnit v profesi architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Projekt nabízí dobrou analýzu problematiky území. Vlastní návrh však problémy řeší jen částečně. Prostor se stává přehlednějším díky jednoduché formě nového Kulturního centra a doplněním bloku restaurace novým objektem kina a knihovny. Rozsah a povaha využití jednotlivých funkčních ploch však není zrovna optimální. Příkladem je příliš velká zpevněná plocha „hlavního náměstí“ na úkor stávající vzrostlé zeleně a umístění klidové zóny s dětskými hřišti k rušné komunikaci.
Architektonické řešení B Návrh má jasně čitelný koncept, který se snaží využít ze stávajícího objetu to zásadní. Nově dává návrh objektu jednoznačnou formu a působí hmotově vyváženě. Forma vnějšího vzhledu budovy však není příliš přesvědčivá a zasloužila by větší pozornost, měla by dát objektu jasnou identitu.
Provozní řešení A Návrh využívá část původního objektu, na který navazuje novými dispozicemi. Toto komplikované zadání je zvládnuto velmi dobře. Pozornost by však zasloužilo kompletní bezbariérové řešení celé budovy (výstavní galerie v nejvyšším patře). A otázkou je i výstup z výtahu přímo do hlavního výstavního prostoru.
Technicko konstrukční řešení B Budova centra - Vlastní konstrukční řešení je bez výhrad. Pozornost by zasloužily velké nároky na větrání a chlazení celé budovy, zvláště velkého sálu, včetně prostoru na vedení instalací VZT.
Formální úroveň A Graficky je zpracování na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 64186