TYPLTOVÁ, H. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Hodnocení: Princip rozdělení a posunutí byl brán v úvahu k vytvoření nové situace v základním systému zastavění a v měřítku dynamiky, kterou mimořádný program do této struktury přináší. Zde hrají roli charaktery městských prostorů, ukončení pěší osy a dvě volné plochy, vyvolané posunutím objemů a jejich začlenění do logiky celé organizace platformy. Koncept projektu odpovídá na tyto otázky jen částečně. Je škoda, že meziprostory v pásu zastavění a jim dominující „náměstí“ nemají specifičtější charakter, který by více odpovídal jejich regulační úloze v celé ploše zastavění. Knihovna: Organizace prostorů a funkcí je jasná, na hranici formálnosti, ale bohatost a struktura prostorových vztahů se tomuto nebezpečí vyhnula. Hra jejich charakterů, dimenzí a orientace dává v jednoduchosti příjemné prostředí městského charakteru knihovny. Otázky a náměty k obhajobě: 1. Charakter městských prostorů 2. Charakter vstupní haly (schody, výtahy, světlo, materiály) 3. Charakter vztahu člověk - kniha

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Vývoj projektu se odehrával v hledání jednoduchosti vzhledem k počátečnímu, příliš formálnímu pojetí. Kritický pohled a postupný přístup autorky k jednoduchosti se odráží v konečném výsledku.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Křikavová, Iva

Jednoduchý a silný koncept dvou domů, který je založený na jejich vzájemném posunutí, jednoduchost a koncept se postupně vytrácí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Řešení pomocí dvou totožných objektů, které se vůči sobě půdorysně posouvají a zakončují tak zástavbu bloků. Posunutím vytváří malé náměstí, které však nemá odpovídající měřítko vzhledem k novým domům a platformě Sévelin. Dochází k podpoření stávající linearity místa.
Architektonické řešení C Jedna knihovna byla rozdělena na dva domy – pro děti a pro dospělé. Knihovna pro dospělé, která se posunula, aby vytvořila malé náměstí, na něj však nijak nereaguje. Oba domy se orientují k pěší zóně, která vede mezi nimi. To je ovšem čitelné pouze v 1.a 2.NP, ve zbývajících třech patrech se dům otáčí, což se stává konfliktním. Fasády jsou ze tří stran abstraktní, odpovídající budově knihovny, 4.strana, orientovaná k pěší zóně, úplně vystupuje z měřítka a charakteru domu. Hmoty knihoven by měly zůstat ve své půdorysné stopě nezávislé. Proto není vhodné napojení výstupu z parkingu na západní fasádu domu pro děti.
Provozní řešení B Řešení je jasné, vstupní patro je přehledné, situování pevných částí (kanceláří, zázemí, obchodu,…) po obvodě domů, které tak mají svůj začátek a konec. Oba domy se chovají stejně, v rámci svého půdorysu jsou osově zrcadlové a nereagují na okolí. Hlavní vstupy se odehrávají z pěší zóny.
Technicko konstrukční řešení C Železobetonový rámový skelet je jasný, velký kontrast použití materiálů na fasádách – omítka na fasádě orientované k pěší zóně a perforovaný plech na zbylých třech.
Formální úroveň A Grafická úroveň je jasná, vyjadřuje koncept.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 64124