SVĚTNICKÝ, T. Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dušek, Daniel

Student se zabýval řešením dynamické soustavy se třemi stupni volnosti. K řešení využil především výpočetní systémy Maple. Výsledky své práce poté zkontrolovat také v konečnoprvkovém systému Ansys. Studen svou práci vypracoval zcela samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lošák, Petr

Předložená bakalářské práce se zabývá problematikou kmitání soustav s více stupni volnosti. V kapitole 1 je popsáno rozdělení kmitajících soustav podle různých kritérií. V kapitole 2 až 4 se autor zabývá řešením zvolené soustavy. Je potřeba ocenit podrobně popsaný postup odvození pohybových rovnic. V kapitole 5 je popsáno a prezentováno srovnáni analytického řešení s řešením pomocí metody konečných prvků. 1. Formální úroveň práce: Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 2. Jazyková úroveň: V kapitole 1 až 3 autor používá přítomný čas, v kapitole 4 a 5 se občas objevuje i čas budoucí a minulý. Jinak je práce po jazykové stránce na vysoké úrovni, bez překlepů a pravopisných chyb. 3. Grafická úprava: Grafickému zpracování není co vytknout, použité obrázky jsou dostatečně velké a po grafické stránce dostatečně kvalitní. 4. Připomínky k práci: • V textu se občas objevují drobné nepřesnosti, které jsou pochopitelné vzhledem ke skutečnosti, že se autor v této oblasti pohybuje relativně krátce. • Poměrně nešťastně je zvolen nadpis kapitoly 5: „Srovnání analytického řešení s MKP.“ Zkratka MKP znamená „Metoda konečných prvků.“ Srovnání „řešení“ s „metodou“ nedává smysl. Vhodnější by bylo například: „Srovnání analytického řešení s řešením pomocí MKP. • V kapitole 5 je uvedeno, že soustava byla řešena pomocí metody konečných prvků, ale čtenář se nedovídá nic o výpočtovém modelu (model geometrie, typ použitých prvků atd.). Bylo by vhodné vložit obrázek modelu. Podobně nejsou uvedeny informace týkající se provedených analýz (modální a harmonická analýza). • V obrázcích 5-1, 5-2 a 5-3 (odezva konečnoprvkového modelu) by bylo vhodné uvést jednotky veličin na osách grafu. Na první pohled není jasné co je to např. „VALU“ a v jakých jednotkách je tato veličina. Celkově je práce velmi zdařilá, doporučuji jí k obhajobě a navrhuji známku A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64104