JUST, M. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Hodnocení: Prostor mezi stanicí metra a novým objektem knihovny je regulačním prvkem celé platformy a artikulací s platformou Sebeillon. Prostorový vztah musí zůstat silným a nekompromisním vztahem mezi prvkem města – metrem a samotnou platformou. Vjezd do podzemních garáží, nejasně vyjádřené vertikální spojení metra s plochou platformy, nesmí být kompromisem základního prostorového vztahu. Charakter městských pěších prostor není jasně vyjádřen, v případě plochy – náměstí – je důležitá návaznost na další městské prostory. Knihovna Knihovna – hala - má vlastnosti rozlehlého prostoru v přenesení do měřítka knihy. Hra galerií, orientace a identita vertikálních komunikací vytváří bohatost vnitřního světa. Princip prostorových vztahů galerie-galerie vychází z podobného vztahu mezi metrem a knihovnou, tentokrát bez kompromisů, ale s bohatostí dynamiky pohybu. Otázky a náměty k obhajobě: 1. Charakter městských prostorů 2. Charakter vstupní haly (schody, výtahy, světlo, materiály) 3. Charakter vztahu člověk - kniha

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Jednoduchý závěrečný projekt je výsledek metodické práce a přesností definování jednotlivých prvků projektu. Je zde výsledek kritického přístupu bez ohledu k rozsáhlosti studie a konkrétního vyjádření odpovědí.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sedlák, Jaroslav

Oceňuji velkorysost návrhu přesahující možnosti funkce knihovny. Je škoda, že autor více nepracoval s přilehlým náměstím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor si je vědom potenciálu místa, kde vede dialog mezi dopravními body a veřejnou institucí knihovny. Navržená knihovna je vhodně koncipována jako prodloužení veřejného prostoru náměstí. Proporčně se zde opakuje formát průmyslové haly s odkazem na historii místa.
Architektonické řešení A Velkorysý návrh reagující na průmyslové objekty nacházející se v jeho okolí. Velký veřejný provoz by si zasloužil začlenění alespoň několika klidných studoven, např. podobně jako je řešena administrativní část. Fasády jsou řešeny jednoduše a čistě, stejně jako celý návrh. Lamelový systém se snaží zjemnit měřítko budovy a zároveň zachovat jeho jednotný objem.
Provozní řešení B Je přehledné a jasné, je tím docíleno jednoduchého a velmi univerzálního prostoru. Parkování pod náměstím je logickým a nezávislým řešením. Kavárna v 1. NP ovšem postrádá přidružené zázemí.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení velkoprostorové haly je vhodně zvoleným řešením konceptu. Objekt si však vyžádá vysoké nároky na vytápění.
Formální úroveň A Grafické zpracování je přehledné a jasné. Jedná se o kvalitní návrh.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 64101