FOTIJEV, P. IS pro správu bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Závěrečná práce se zabývá realizací informačního systému pro správu domu. Práce vykazuje nedostatky ve zpracování. Domnívám se, že důraz byl kladen na praktickou realizaci, která však nebyla dostatečně zachycena přímo v práci. Práce shrnuje teoretický základ pro tuto problematiku a specifikuje očekávání zadavatele. Vlastní návrhy a realizace jsou však popsány pouze velmi stručně, což negativně ovlivňuje celkový dojem z práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Strejček, Pavel

První část Teoretická východiska práce obsahuje mimo jiné informace, které s daným tématem práce přímo nesouvisí. Kapitola 1.5 věnovaná modelům vývoje softwaru se soustředí na starší modely, které se dnes již v praxi příliš nepoužívají, novější modely pouze zmiňuje. Kapitoly 2.5, 2.6, 2.7 zařazené do části Analýza problému a současná situace patří do části první. Analýza konkurence a SWOT analýza by měla předcházet samotnému návrhu informačního systému. Vybrané ukázky implementace informačního systému nepovažuji za vhodně zvolené. Autor se měl raději soustředit na podrobnější popis klíčových částí systému. Po formální stránce je práce bez větších problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 65527