URBANOVSKÝ, J. Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Tomek, Ladislav

Cílem bakalářské práce pana Jana Urbanovského bylo provést rešerši na téma „Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl“, se zaměřením na zmapování nejmodernějších metod výroby a popis aplikací ve zmíněných průmyslových odvětvích. V první části práce autor zmiňuje obecné využití jader ve slévárenském průmyslu, následně se zaměřuje na aplikace přesně litých odlitků s keramickými jádry (především IGT odlitky) a stručně popisuje metodu přesného lití. Úvod práce je zpracován přehledně a výstižně. V prostřední části své bakalářské práce pan Urbanovský popisuje samotné procesy výroby keramických jader od požadavků na pojiva po dokončovací úpravy jader, nicméně v této části dost často uvádí postupy spíše využívané v „klasické“ pískové technologii. V závěru autor uvádí konkrétní aplikace jader, jejich možné vady a odstranění z odlitku. Tuto část práce hodnotím jako velmi zdařilou. I přesto, že problematika výroby a použití keramických jader není literárně ucelena a podrobně popsána, tak se panu Urbanovskému podařilo vypracovat kvalitní rešeršní práci. Autor využil odkaz na 25 zdrojů, s častým zastoupením zahraničních prací. Rozsah a struktura odpovídá požadavkům na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením B-velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Láník, Boris

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat výrobní metody keramických jader používaných v technologii přesného lití a popsat jejich aplikace, především v leteckém a energetickém průmyslu. V začátku práce je velmi pěkně zpracovaná slévárenská část popisující, pro které typy odlitků se keramická jádra používají, a jaké přinášejí výhody. V navazující části je stručně popsaná technologie přesného lití. Další části je již věnují vlastním keramickým jádrům, popisují používané materiály, výrobní technologie a následně použití jader v procesu přesného lití. Zde se poměrně často objevuje chybný přesah do běžné slévárenské technologie pískových jader. Na ty jsou ale kladeny zcela jiné požadavky než na jádra keramická, a nelze je v technologii přesného lití použít. Také výčet výrobních metod není úplný. Nutno podotknout, že téma bakalářské práce bylo velice obtížné s ohledem na fakt, že neexistuje souhrnná literatura, odkud by bylo možno načerpat základní přehled problematiky výroby a použití keramických jader. Velice pozitivní je ale množství zdrojů, téměř výhradně cizojazyčných, odkud autor čerpal. Vedle tištěných publikací pracuje s vědeckými články, informacemi z webových stránek, a zmiňuje dokonce několik patentů. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64086