KUCBEL, P. Návrh elektronického obchodu na bázi dropshippingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Závěrečná práce se zabývá návrhem elektronického obchodu využívajícího dropshipping. Autor se snaží o komplexní pojetí této problematiky, a tak na základě provedených analýz je následně realizován i kompletní návrh realizace. Práce je dle mého názoru zpracována na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Weirich, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65531