VECHETA, M. Spirometrická měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Slávik, Vladimír

Student Miroslav Vecheta měl za cíl navrhnout za využití LabView a senzoru Vernier spirometrický přístroj a laboratorní úlohu, využívající jej. Jeho práce se vyznačovala po celou dobu velkou samostatností, konzultace se týkaly převážně teoretických otázek při zpracování dat. Z formálního hlediska práce netrpí nedostatky, které by stály za zmínku; v teoretické části by snad bylo možno místy hojněji odkazovat na zdroje. Samotná realizace programu spirometru je přímočará. Korekce driftu vycházející ze srovnání výsledných hodnot je funkční a velmi snadno pochopitelná. Pro potřeby laboratorní úlohy je vytvořený program ideální přehledností, snadným pochopením funkce i jednoduchostí ovládání. Všechny cíle zadání práce - realizace spirometru, statistické zpracování přesnosti měření a konečně návod pro laboratorní úlohu - byly beze zbytku splněny.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Předkládaná práce srozumitelně popisuje možnosti spirometrických metod. Teoretický rozbor je logicky konzistentní, obsah jednotlivých kapitol na sebe navazuje, a poměrně útlá práce obsahuje všechny podstatné informace vedoucí k vytvoření praktické části práce. Praktická část sestává z návrhu vlastního řešení aplikace pro jednoduché spirometrické vyšetření, statistického zhodnocení výsledků získaných touto aplikací, a návhu laboratorní úlohy. Navržené řešení je triviální, ale funkční a je dobře zdokumentováno. Z formálního hlediska je práce napsaná pečlivě, a vypovídá o svědomitém přístupu k sepsání práce. Výhrady mám k občasnému výskytu netechnického slohu v teoretické části práce, a k přítomnosti kapitoly 3.1., která pouze obecně popisuje Labview.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 65564