OVČIARIKOVÁ, K. Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Diplomová práce plně splnila zadání, prověřila možnosti zvýšení standardu čtvrtdomků z Baťovy éry ve čtvrti Letná ve Zlíně, a to s různou mírou zásahu do interiéru a různých variantních řešení plošného navýšení v exteriéru. Proměny RD pak prezentovala na vybraném území. Výsledky DP Kvetoslavy Ovčiarikové budou doporučeny majitelům rodinných domků čtvrti Letná a přispějí orgánům památkové péče k záchraně významného dědictví modelového průmyslového města Zlín.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 89 Přístup: V průběhu magisterského stupně a diplomové práce studentka prokázala odborné zrání a růst cílevědomého úsilí. Diplomová práce plně splnila zadání, prověřila možnosti zvýšení standardu čtvrtdomků z Baťovy éry ve čtvrti Letná ve Zlíně, a to s různou mírou zásahu do interiéru a různých variantních řešení plošného navýšení v exteriéru. Proměny RD pak prezentovala na vybraném území. Výsledky DP Kvetoslavy Ovčiarikové budou doporučeny majitelům rodinných domků čtvrti Letná a přispějí orgánům památkové péče k záchraně významného dědictví modelového průmyslového města Zlín.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Bergmann, Ivan

Práce je dobře zpracovaný materiál, použitelný jako inspirativní návod k zodpovědnému přístupu majitelů k zachovalým objektům rodinného bydlení v baťovských čtvrtích, navrhující jejich potřebný standard a současně respektující podmínky památkové ochrany.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka respektuje stávající objemy čtyřdomků, navrhuje však přístavby a musí tudíž řešit jejich vzájemné vztahy. Podle typu přístavby je pak osazuje do terénu a definuje objekty, u kterých je, vzhledem k vzájemným odstupům, realizace možná. Doprava v klidu-parkování a garážování- není předmětem řešení.
Architektonické řešení B Dva typy stávajících čtyřdomků se liší pouze minimálně-umístěním vchodů a polohou vůči komunikaci a světovým stranám...někde je nutno přístavby s terasami umístit do zelené plochy na severní straně. Původní objekty jsou zateplovány zvenku..při tloušťce zateplení 31,5cm se mění vztah líce pův. zdiva a přesahu atiky! Nicméně navržený obklad klinkrem (nikoliv páskem) je vzhledem k autenticitě materálu nutno uvítat! Materiálové řešení přístaveb pracuje s dřevěným obkladem , omítka na jediné stěně je sporná. Vykonzolování přístavby nad klesajícím terénem působí odlehčeně.
Provozní řešení B Je hlavním tématem práce....jsou navrženy tři základní varianty přestavby dispozice A,B,C s rozdílným typem, tvarem a polohou přístavby. Jednotlivé dispozice jsou navrženy logicky, s citem pro výtvarně pojatý interier. Hlavní myšlenkou je přidání obytného prostoru přístavbou v přízemí s navazující terasou. V případě umístění přístavby na severní straně domu je funkce terasy poněkud sporná. Koupelny v patře nemají většinou okna, ačkoliv jsou ve variantě A1,B2,C1 u fasády.
Technicko konstrukční řešení B Velkým kladem práce je použití vnějšího obkladu cihlami (klinker). Toto řešení může být inspirační pro budoucí úpravy domků se žádoucí autenticitou režného zdiva.
Formální úroveň C Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni, poněkud podhodnoceno je konstrukční řešení-je dokumentováno pouze dvěma detaily. U dispozičního řešení postrádám půdorysy a řezy varianty "C2".
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 64301