DOLKOŠOVÁ, V. Konverze ubytovny na Školící centrum manažerů kulturního dědictví, Tomioka Silk Mill, Japonsko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Diplomantka se již v uplynulém semestru zabývala revitalizací továrny Tomioka Silk Mill v Japonsku, připravované k zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO. Na předcházející práci zaměřenou na konverze objektů celozávodní zóny , navazuje práce diplomová. Nové využití bývalé ubytovny dělnic na vzdělávací centrum pro experty a workshopy v oblasti managementu průmyslového dědictví vyřešila výborně s odborným přehledem. Stejně tak konverzi objektu prvního ředitele továrny , Brunat house. Práce prokazuje odbornou vyspělost a vysokou kreativitu diplomantky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Přístup: Systematický, samostatný, kreativní. Diplomantka se již v uplynulém semestru zabývala revitalizací továrny Tomioka Silk Mill v Japonsku, připravované k zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO. Na předcházející práci zaměřenou na konverze objektů celozávodní zóny , navazuje práce diplomová. Nové využití bývalé ubytovny dělnic na vzdělávací centrum pro experty a workshopy v oblasti managementu průmyslového dědictví vyřešila výborně s odborným přehledem. Stejně tak konverzi objektu prvního ředitele továrny , Brunat house. Práce prokazuje odbornou vyspělost a vysokou kreativitu diplomantky.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Zemánek, Václav

Skvělý výsledek diplomové práce je zjevně dosažen díky autorčině hlubokém zájmu o kulturu a civilizační specifičnosti v japonské společnosti, který byl motivujícím stimulem vedoucím k čistotě zvolených architektonických prostředků. Autorka prokazuje vysoký stupeň senzitivity i znalosti řemesla v architektonické tvorbě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A V komplexním přístupu k řešení nového využití části areálu respektuje diplomantka skutečnosti dané dosažením nejvyššího stupně památkové ochrany v zachování celého areálu. Vychází z důkladné analýzy kulturní odlišnosti prostředí, ze studia historické a technologické faktografie i z rozvinuté organizační struktury současného provozu kulturní památky. Navazuje vhodně na specifickou situaci areálu navrhovanou novou organizací a posílením atraktivity okolního veřejného prostoru v duchu japonských tradic a přínosně tím akcentuje přírodní charakter celku.
Architektonické řešení A Zachovává rozsah řešené původní zástavby v historických souvislostech její tradiční materiálové i typologické jedinečnosti s logickou implementací nových funkcí bez porušení konstrukční podstaty staveb, doprovázenou jen minimalizací nutných přístaveb a vestaveb, které plně souzní s původním architektonickým výrazem a s celistvostí areálu.
Provozní řešení A Navrhované úpravy optimalizují využití obou objektů v soudobém dispozičním standardu s optimálními parametry provozní obsluhy. Řešené objekty jsou vhodně integrovány do systému pěších tras a relaxačních prvků ve veřejném prostoru (atrium, nábřežní promenáda, hlavní vstup do Brunat House), kterým autorka významně zhodnocuje rozlehlý celek kulturní památky.
Technicko konstrukční řešení B Zachováním architektonické hodnoty dané stavebně technickou a původní materiálovou podstatou řešených objektů i citlivým návrhem dodatečných úprav souvisejících jen s novým využitím obou budov jsou splněny přísné podmínky památkové ochrany a navíc je tak posílena autenticita kulturní památky bez rušivých následků.
Formální úroveň A Je na nevídaně vysoké úrovni zpracování a prezentace jak co do obsahu textové, tak i po grafické a vizuální stránce ( koláže), odpovídající již hotové předloze do tisku jako reprezentační publikace o budoucnosti konkrétní kulturní památky a to i s vysokou informační vypovídavostí..
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 64303