ŘÍHA, K. Analýza hydrodynamických podmínek aparátů jednotek pro termické zpracování odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pařízek, Tomáš

Komunální odpady vykazují nezanedbatelný kalorický obsah. Efektivní energetické využití odpadů může představovat určitý příspěvek ke zmírnění dosud trvalého nárůstu spotřeb primárních energetických zdrojů, a tudíž je na odpady z tohoto hlediska oprávněně pohlíženo jako na obnovitelný zdroj energie a na spalovny odpadů jako na zařízení zabezpečující určitou formou recirkulaci energie, která byla vložena do vyřazeného výrobku při jeho produkci. Tento přístup (WTE Waste to Energy) může být efektivní pouze v případě, že získaná suma energie, která je exportována vně procesu, je vyšší než suma energie přivedené do celého technologického procesu pro zabezpečení jeho chodu při splnění všech kriterií pro konečné exhalace a další zbytky zpracování. Hlavním cílem této diplomové práce bylo určení a popis tlakové ztráty na trase transportu spalin v jednotlivých aparátech spalovny komunálních odpadů (tzn. spalovací část, aparáty pro využití tepla, aparáty pro čištění spalin, adsorbery a reaktory, spalinovody). Tlaková ztráta jednotlivých aparátů výrazně ovlivňuje spotřebu elektrické energie spalinovodu, a tím i ovlivňuje celkový koeficient efektivity využití energie z odpadů. Přístup studenta k řešení tématu diplomové práce byl velmi laxní. Z hlediska obsáhlosti tohoto tématu, kde je potřeba provést detailní analýzu tlakových ztrát jednotlivých aparátů, bych očekával aktivnější přístup z jeho strany. Tento přístup se projevil na celkové kvalitě i rozsahu diplomové práce. Až v polovině tohoto semestru, kdy student stihl provést analýzu aparátu Dediox (resp. technologie katalytické filtrace REMEDIA D/F a technologie DeNOx/Dediox) pro odstraňování dioxinů ze spalin, byl jeho přístup daleko aktivnější. Navrhl základní parametry jednotky DeDNOx/DeDiox pro modelovou spalovnu komunálních odpadů, kde následně provedl výpočet tlakový ztrát jednotlivých částí tohoto zařízení pomocí softwaru Maple. Získané výsledky pak porovnal s vypočtenými hodnotami katalytické filtrace REMEDIA D/F a následně vyhodnotil. Škoda, že takový přístup student neprojevil hned od začátku. Na základě předložených výsledků, kde nebyl sice úplně splněn rozsah zadání, je tato diplomová práce dobře zpracována, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kilkovský, Bohuslav

Cílem diplomové práce bylo určení a popis tlakové ztráty na trase transportu spalin v jednotlivých aparátech, vybrání kritických aparátů používaných v jednotkách pro termické zpracování odpadů a provedení analýz z hlediska funkčnosti a minimalizace tlakových ztrát a na základě zjištěných skutečností provést návrh výpočtového systému pro výpočet tlakových ztrát vybraných aparátů. Řazení kapitol je tématicky dobře uspořádané. Avšak kapitola dvě, kde jsou uvedeny cíle diplomové práce měla být rozdělena na dvě kapitoly. Do cílů práce nepatří ekonomická úvaha a posouzení efektivnosti spalovny. Po úvodu do problematiky termického zpracování odpadů diplomant popisuje technologie pro čištění spalin a zařízení způsobující největší tlakové ztráty na spalovně odpadů. Jsou zde uvedeny i vztahy pro jejich výpočet. V praktické části diplomové práce jsou počítány tlakové ztráty některých zařízení pro modelovou spalovnu komunálních odpadů a zhodnocení dosažených výsledků. V závěrečné kapitole je krátce popsán výpočtový systém MAPLE, který byl pro výpočty používán. Z předložené diplomové práce je patrné, že byla sepisována na poslední chvíli. V práci se nachází několik překlepů a drobných chyb. Ty však nemají na celkový výsledek práce vliv. V praktické části mohly být všechny dosažené výsledky prezentovány přehledněji, např. v tabulkách jako je tomu u výpočtu výměníků tepla. Zhodnocení výsledků mohlo být provedeno podrobněji. Spotřeba elektrické energie pro různé použité metody čištění je uvedena až v závěru. Hlavním cílem diplomové práce bylo určení tlakové ztráty jednotlivých aparátů, které výrazně ovlivňují spotřebu elektrické energie spalinového ventilátoru. V diplomové práci je provedena analýza jen jednoho okruhu čištění a to DEDIOX, která je kvalitně zpracována. Analýza ostatních sekcí čištění spalin však chybí. Závěrem konstatuji, že předkládaná práce pana Kamila Říhy má i přes uvedené nedostatky dobrou úroveň jak po stránce obsahové, tak i po stránce grafické. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 9809