MAŠKOVÁ, L. Druhy poškozování materiálů - II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Neterda, Zdeněk

Bakalářská práce vypracovaná studentkou Lenkou Maškovou splňuje svým rozsahem a zaměřením požadavky zadání. Práce má již ze zadání charakter rešerše a spočívá v seznámení studenta s danou problematikou, shromážděním co nejvíce informací o ní a jejím pochopení. Je vypracována přehledně a postupně popisuje druhy poškozování materiálu danými zadáním. Grafická úprava je na dobré úrovni a je vzhledem k tématu volena vhodně. Samotnou aktivitu studentky při tvorbě práce hodnotím kladně. Studentka si osvojila postup a náležitosti psaní odborného textu a seznámila se řešenou problematikou. Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu. Práce splňuje požadavky na ní kladené a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nekvasil, Richard

Bakalářská práce svým zaměřením a obsahem splňuje všechny body zadání. Je rozdělena do čtyř základních kapitol mající další podkapitoly, které jsou řádně rozčleněny a správně uvedeny ve tříděném obsahu. V úvodní kapitole je rozebrána problematika poškozování materiálu a popsány mechanismy poškozování materiálu. Následující kapitola se podrobně věnuje poškozování materiálu nízkocyklovou únavou. Jsou zde popsány nejpoužívanější křivky životnosti a změny mechanických vlastností. Kapitola je vhodně doplněna obrázky a základními výpočtovými vztahy. Třetí kapitola je věnována poškozování materiálu vodíkovým křehnutím. Poslední kapitola popisuje porušení náhlým lomem. Je v ní rozebírána nukleace únavových trhlin, šíření trhlin a podstata lomové mechaniky. Závěr práce je věnován celkovému souhrnu poškozování materiálu. Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako středně náročnou svým širokým záběrem, neboť v ní bylo nutné provést podrobný souhrn poškozování nízkocyklovou únavou, vodíkovým zkřehnutím a náhlým lomem. Způsob provedení práce považuji za správný a velmi zdařilý. Z práce je zřejmé, že studentka pracovala svědomitě a velmi pečlivě. Její obsahová i grafická úroveň je velmi dobrá, o čemž také svědčí přehlednost a jednoznačnost. V předkládané práci jsem nalezl pouze jediný nedostatek, a to nevhodné zvětšování či zmenšování oscanovaných obrázků s popisky, které pak byly příliš velké (obr. 2.8 na str. 19) či těžko čitelné (obr. 2.11 na str. 22). Další z nedostatků jsem již neshledal. Po prostudování a zhodnocení úplnosti bakalářské práce doporučuji, aby slečně Lence Maškové bylo umožněno bakalářskou práci obhájit před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 9811