NAVRÁTIL, P. Využití aktivního uhlí v procesu čištění spalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedlička, Filip

Bakalářská práce je zpracována v celém rozsahu zadání. V úvodní části se student zaměřil na základní charakteristiku polutantů vyskytujících se v odpadních plynech a jejich emisní limity. Další kapitola je věnována popisu aktivního uhlí (AC), ve které student podrobně popisuje strukturu, vlastnosti, výrobu a typy aktivního uhlí. Na dobré úrovni je zpracována kapitola o využití aktivního uhlí v průmyslu, ve které jsou popsány základní typy zařízení využívající AC pro snižování polutantů z proudu spalin a následné metody k regeneraci nasyceného AC. Stěžejní částí práce je návrh a výpočet zařízení k záchytu zbytkového amoniaku na AC z experimentálního zařízení INTEQ II využívající amoniak pro redukci NOx. Student během zpracování práce jevil neobvyklý zájem o danou problematiku. To se mimo jiné ukázalo v podobě vlastní iniciativy při pořízení mikroskopických snímků AC ve spolupráci s ústavem materiálového inženýrství. Součástí aktivit studenta byla i komunikace s dodavateli aktivního uhlí a vytipování vhodného sorbentu pro daný případ. Celkový dobrý dojem z bakalářské práce narušuje větší množství překlepů a stylistických chyb. Student se s tématem bakalářské práce setkává prvně, a proto při jeho zpracování nemohl čerpat zkušenosti z předchozího studia. Celkově práci shledávám za chvalitebnou, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Niesner, Jakub

Student Petr Navrátil se ve své bakalářské práci věnuje tématu aktivního uhlí a jeho využití pro čištění spalin produkovaných z průmyslových spaloven. Cíle práce jsou z obecného hlediska splněny. Základní koncept bakalářské práce je správně rozvržen, nicméně zpracovaná rešerše působí jako celek spíše encyklopedickým dojmem. V textu tedy není chvílemi zcela jasná a patrná návaznost hlavních kapitol, účel jejich obsahu a cíl směřování textu. Matoucí je například vyčlenění obsahu kapitoly 4 z kapitoly 3, která navíc není správně očíslovaná. Obsah zpracované rešerše a samotného hlavního výpočtu v kapitole 5 vykazuje minimální interpretační či hodnotící komentáře autora, které by pomohli ozřejmit cíle kapitol. Orientaci v textu a samotnou četbu znesnadňuje přemíra interpunkčních chyb, několik výrazných gramatických chyb nebo také nesprávná / nejednotná práce se symboly a značením. Autorova jazyková stylistika má z hlediska technického vyjadřování rozporuplný a kostrbatý charakter, který místy ztrácí věcnost a zřetelnost (viz např. úvodní citát). Samotný výpočet v kapitole 5 je zpracován přehledně a správně, nicméně na CD chybí jeho elektronická verze. S citacemi pracuje autor správně, ale nevhodným způsobem umisťuje odkazy v textu za větou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64396