VOLNÁ, Z. Sociální zabezpečení zaměstnanců v Evropské unii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Diplomová práce se zabývá problematikou sociálního zabezpečení zaměstnanců v rámci EU. Dané téma je relativně složité a vyžadovalo na straně diplomantky velkou míru samostudia. Na místě je vyzdvihnout nadstandardnost popisné a analytické části diplomové práce. Diplomová práce dále obsahuje řadu prakticky využitelných návrhů a doporučení. Diplomová práce může sloužit nejen jako pomůcka pro seznámení se s problematikou sociálního zabezpečení v EU (při akcentu na problematiku sociálního zabezpečení zaměstnanců), ale i pro nalezení konkrétních návodů pro řešení reálných situací. S ohledem na náročnost zpracovávaného tématu a úroveň jejího textu ji celkově hodnotím jako nadstandardní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ševečková, Jana

Diplomová práce se mi velice líbila. Byla čtivá, jednotlivé kapitoly na sebe navazovaly a v žádné kapitole se autorka neodklonila od tématu. Cíl autorka splnila a každému, kdo si práci přečte, přiblíží systém sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Samozřejmě musíme připustit odlišnost teorie do praxe a různorodost případů v praxi. Tudíž ne každý jednotlivec se v této práci může se svým případem setkat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64391