JAKUBÍČEK, R. Korekce pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Walek, Petr

Práce studenta Romana Jakubíčka se zabývá lícováním 4D dynamických kontrastních CT dat. Student v průběhu řešení diplomního projektu samostatně nastudoval množství odborné literatury a vhodně zvolil metody pro jeho řešení. K diplomové práci přistupoval aktivně a zodpovědně po celou dobu jejího řešení a často přicházel s vlastními nápady a vylepšeními. Práce je na velmi vysoké úrovni jak po odborné, tak po formální stránce. I když bylo zadání práce poněkud složitější, bylo beze zbytku splněno a dle mého názoru by bylo velmi zajímavé porovnat výsledky navržené metody s doposud publikovanými algoritmy. A – 100 b.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Malínský, Miloš

Prezentovaná diplomová práce se zabývá použitím pružné registrace pro korekci pohybů v 4D hrudních dynamických kontrastních CT datech. Student Roman Jakubíček na začátku své práce popisuje základní stavební prvky obecného schématu lícování obrazu. Tato část je velmi dobře popsána s odkazy na relevantní literaturu. Dále navazuje kapitola popisující tři příklady ze současné literatury. Třetí kapitola diplomové práce se zabývá samotným návrhem metody pro lícování hrudních dynamických kontrastních CT dat. V této kapitole oceňuji sestavení jednotlivých kroků registrace dat vedoucí ke spolehlivému určení výsledné deformační matice a hlavně počáteční určení inicializačního deformačního pole pro kontrolní body obrazu pomocí disparitní analýzy. Navržená metoda byla otestována a realizována v programovém prostředí Matlab. Toto řešení bylo dobře popsáno a výsledky diskutovány v samostatné kapitole diplomové práce. Práce má velmi dobrou strukturu a formální zpracování.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 65475