HOŘAVOVÁ, L. Spektrofotometrie přírodních látek – sekundárních metabolitů rostlin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Provazník, Ivo

Studentka Lenka Hořavová se ve své práci zabývala spektrofotometrickou analýzou polyfenolů a posouzením různých metod pro tuto analýzu. Studentka v práci vycházela mj. z rozsáhlého souboru celkem 63 relevantních odborných pramenů. Lze konstatovat, že cíle práce byly splněny dle zadání včetně porovnání metod. Výhradu lze mít snad jen k požadované konfrontaci s výsledky publikovanými jinými autory, která byla provedena jen stručně. Studentka pracovala na teoretické i experimentální části práce během roku velmi intenzivně a i proto shledávám výsledky práce jako hodnotné a kvalitní.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Masařík, Michal

Posudek včetně otázek k obhajobě je přiložen v souboru.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 65472