BARTOŠ, F. Technologie zhotovení odlitků "na hotovo" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Literární rešerše v podstatě vystihuje zadanou tématiku, totiž rozdělení metod zhotovení odlitků, nevyžadujících následné intenzivní obrábění. Nicméně, v případě delšího času na vlastní zpracování by jistě bylo možné zadané téma zpracovat na vyšší úrovni, včetně výběru literárních pramenů (citovány pouze české zdroje).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemčík, Ladislav

Bakalářská práce je vypracována na velmi dobré úrovni jak po stránce obsahové tak po stránce formální. Úroveň práce snižuje velký výskyt překlepů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29099