SEDLÁČKOVÁ, G. Metody vyhodnocení variability tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Leinveber, Pavel

Cílem práce studentky bylo seznámit se s parametry a metodami popisujícími variabilitu tepové frekvence a arteriálního krevního tlaku, a na základě výsledků získaných ze stanovených souborů dat zdravých dobrovolníků vyhodnotit a diskutovat vlastnosti vybraných metod zpracování. Studentka samostatně nalezla a prostudovala obsáhlé množství literatury, k dispozici dostala pouze základní, stěžejní literaturu. Na vybraných datech provedla v prostředí programu ScopeWin detekce RR intervalů a hodnot SBP, pro pozdější využití ve vlastní praktické části práce. V prostředí Matlab naprogramovala dvě metody hodnocení vztahu variabilit tepové frekvence a systolického krevního tlaku, tzv. baroreflexní sensitivity – Sekvenční metodu jako příklad stanovení v časové oblasti a tzv. –index zastupující spektrální metody výpočtu BRS. Těmito programy poté byla analyzována připravená data, byly diskutovány výsledky a porovnávány metody včetně vlivu komorových extrasystol. Studentka byla aktivní jak v zimním, tak letním semestru, zároveň však pracovala velmi samostatně. Sama vypracovala funkční programy testovaných metod, vlastní vyhodnocení a jejich srovnání. Některé pasáže práce působí nejasně a nekonsistentně. Nicméně odborná literatura v této oblasti často prezentuje poměrně rozdílné závěry plynoucí z různých vstupních podmínek pro zpracovávaná data i parametry používaných metod. V některých částech práce jsou použity nepříliš vhodné formulace, které jsou nepřesné a mohou být zavádějící. Zadání práce bylo splněno, práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Halámek, Josef

Posudek včetně otázek oponenta přiložen v souboru.

Navrhovaná známka
B
Body
85

eVSKP id 65423