SPÍCHALOVÁ, B. Vyhledávání kódujících úseků pomocí analýzy DNA spektrogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubicová, Vladimíra

Práce se zabývá vyhledáváním kódujících úseků ze spektrogramů DNA sekvencí. Pro konstrukci spektrogramů byly využity celkem 4 různé numerické reprezentace a výsledky detekce pozic kódujících úseků byly mezi sebou porovnány. Během řešení bakalářské práce studentka pravidelně využívala konzultace. Textová část práce i samotné programy jsou zpracované přehledně a studentka využívala relevantní literární prameny. V textové části práce se však vyskytuje několik nepřesných nebo mírně zavádějících tvrzení. Taky by bylo vhodné přidat víc výsledků detekce kódujících úseků, nicméně, táto část práce je pouze rutinní. Celkově můžu konstatovat, že bakalářská práce je vypracována na odpovídající odborné úrovni.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Studentka Barbora Spíchalová se ve své práci zabývala návrhem počítačových metod pro detekci kódujících úseků DNA s využitím spektrogramů. Text práce je v rozsahu 48 stran (bez příloh) a obsahuje seznam 36 relevantních odborných pramenů. Po formální stránce je práce standardně zpracovaná, úprava textu, popisy obrázků a číslování jsou akceptovatelné. Jednotlivé kapitoly jsou logicky řazeny. Z formálního hlediska lze mít výhrady k použitému způsobu vyjadřování. Na některých místech jsou použity nepřesné či neodborné formulace, které snižují kvalitu textu práce. Porovnání jednotlivých metod detekce kódujících úseků je provedena jako porovnání realizovaných programů, což není obvyklé. Programová realizace je pouze implementací metody, přičemž posouzeny měly být právě metody. Jde však jen o formulační problém. Při porovnávání výsledků metod mělo být použito statistického vyhodnocení. Vizuální porovnání detekovaných začátků a konců kódujících úseků s anotacemi databáze není přehledné a nekvantifikuje kvalitu metod. Výsledky předložené práce jsou akceptovatelné na bakalářské úrovni.

Navrhovaná známka
C
Body
75

eVSKP id 65429