SMRŽ, M. Bezkontaktní měření teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Balogh, Jaroslav

Předložená práce pojednává o fyzikálních principech a možnostech měření povrchové teploty lidského těla. Byl navržen a prakticky realizován bezkontaktní teploměr založen na čidlu MLX 90614 s přenosem dat přes ATmega8 do PC. Program, napsaný v jazyce Matlab, pro načtení dat a vykreslení mapy povrchové teploty člověka je realizován v podobě dvou souborů m-file a postrádá jednoduché uživatelské rozhraní. Výstup zařízení byl empiricky porovnán s měřením pomocí FLIR kamery, možnosti využití diskutovány. Po formální stránce je práce kvalitní, až na pár překlepů. Student pracoval samostatně, využil možnost konzultací a aktivní byl zejména v druhé polovině semestru. Zadání práce bylo splněno a práci hodnotím velmi dobře / B.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Rozman, Jiří

Úkolem studenta bylo seznámit se s problematikou bezkontaktního měření teploty a navrhnout jednoduchý jednokanálový přístroj pro měření teploty. Na základě poznatků z anatomie lidského těla měl navrhnout vhodná místa pro jednotlivá snímání povrchové teploty. Navrhnout měl ale také algoritmus pro sestavení celotělové mapy povrchové teploty člověka. V první části předložené práce se student zabývá základními poznatky z teorie vyzařování v oblasti IR, typy detektorů i úvahami o vyzařování lidského těla v oblasti IR. Ve druhé části potom systémovým návrhem teploměru, jeho obvodovým řešením a podmínkami pro vytvoření teplotního reliéfu sledovaného objektu. Obsahově je práce velice stručným výpisem jak teoretických poznatků, tak vlastního obvodového i programového řešení. Za snímač teploty byl použit detektor MLX 90614 ESF DAA určený přímo pro lékařské aplikace. Pro zpracování snímaných signálů byl využit mikroprocesor ATmega8L a napěťový převodník - integrovaný obvod MAX 3232. Zařízení mělo být bateriově napájené. V zadání práce byl požadavek na ověření funkce navrženého přístroje sadou měření což není doloženo ani komentováno. Tvrzení autora o sestrojení velmi přesného zařízení pro bodové měření teploty lidského těla (str. 40) není doloženo žádným srovnávacím měřením, určenými chybami měření, kalibrací ani požadavkem na standardizaci dalšich fyzikálních polí v okolních podmínkách. Proto je nelze akceptovat, ale chápat jako neprofesionální a velice odvážné. Po formální stránce je práce spíše na nižší úrovni průměru. Řada obrázků je na hranici akceptovatelnosti (obr. 2.2, 3.1), překlepů nepočítaně, což svědčí o nepozornosti a malé píli při závěrečné kortektuře textu. Hrubé jsou prohřešky proti češtině. Přes uvedené připomínky lze konstatovat, že zadání práce bylo vcelku splněno a práci lze doporučit k obhajobě. Hodnotím : d o b ř e .

Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 65428