TRÁVNÍČEK, V. Porovnávání významných bodů pro detekci objektů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Harabiš, Vratislav

Student se zabýval metodami pro porovnávání významných bodů v obrazech. V rámci své práce nastudoval metody extrakce významných bodů, zejména pak SIFT a SURF metody. Zde oceňuji, že využil především zahraničních odborných článků z impaktovaných časopisů a sborníků odborných konferencí. Metodu SURF student implementoval v prostředí Matlab a navrhl vhodná testovací data. Metodu následně testoval jak na syntetických, tak na reálných obrazech sítnice oka. Výsledky dostatečně diskutuje. Student přistupoval k práci aktivně, vyhledával vhodné zdroje a konzultací využíval. Zadání práce je splněno ve všech bodech.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Macíček, Ondřej

Pan Vojtěch Trávníček měl za úkol provést literární rešerši metod a deskriptorů pro detekci významných bodů v obraze a jejich párování mezi obrazy. Autor diskutuje Moravcův a Harissův operátor, dále uvádí robustnější algoritmy SIFT a SURF. Z textu není jasné, jakým způsobem byla navržena metoda pro porovnání významných bodů, která byla požadována v zadání v bodě 2). Dle mého názoru autor provedl výběr z již existujících metod. Z hlediska praktické části student navrhuje vlastní testovací obrazce a vybírá algoritmus SURF kvůli odolnosti vůči změně měřítka a rotaci obrazu. Tento detektor podrobuje dílčím testům: mj. geometrické distorzi a také přidáním umělého šumu. Spolehlivost testuje na syntetických datech a také na snímcích očního pozadí. U testování vlivu rotace obrazu bych vytknul opomenutí úhlu natočení 90 a 270°, protože tyto úhly při natočení obrazu nevnášejí zkreslení vlivem interpolace – MATLAB funkce imrotate pro tyto úhly pouze přeindexuje obrazovou matici. Navíc autor uvádí, že zde není problém ani s menšími konvolučními maskami. Po formální stránce práce působí kompaktně a uceleně, obrázky jsou kvalitní. Je škoda, že autor neuvádí matematické vzorce a výsledky jednotlivých kroků analýzy včetně konkrétního nastavení detektoru. Mám tím na mysli např. chybějící vztahy pro 2D konvoluci, výpočet podobnosti významných bodů a ukázku integrálního obrazu. Protože je algoritmus relativně komplikovaný a vyžaduje větší počet netriviálních operací, ocenil bych více než zdlouhavý slovní popis problému např. vývojový diagram algoritmu a bloková schémata. Počet zdrojů je pro BP adekvátní. Oceňuji, že autor většinou čerpá ze zahraničních článků. Citace jsou korektní a odpovídají příslušné normě.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 65439