JIRČÁK, O. Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem diplomové práce bylo vytvořit laboratorní úlohu pro demonstraci řízení stejnosměrného komutátorového pohonu. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické a programové části modelu. Řízení je realizováno programovatelným automatem Simatic řady S7-1200. Vizualizace procesu je provedena na panelu HMI. Student musel navrhnout a realizovat elektroniku pro propojení programovatelného automatu a DC pohonu. Dále musel implementovat algoritmy řízení do PLC. Realizovaná laboratorní úloha je s drobnými výhradami použitelná ve výuce. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Němec, Zdeněk

Návrhová část zadání diplomové práce je středně obtížná, ale realizační část je obtížná a časově náročná. O správnosti řešení svědčí fakt, že realizovaná laboratorní úloha je funkční a s výhradami je použitelná i pro výuku. Co se týká elektrických obvodů, na straně 29 nelze souhlasit s tím, že pro špatně uvažovaný ztrátový výkon můstku vypočteme potřebnou plochu chladiče a pak volíme 8-krát menší chladič s tím, že pro školní účely je to dostačující. Obdobně nelze souhlasit s návrhem chlazení stabilizátoru na str. 31. Chyby se vyskytují v syntéze obou regulačních obvodů. Interpretace simulačních výsledků ze Simulinku není správná, proto např. přechodová charakteristika uzavřené rychlostní smyčky na str. 56 svědčí o nevhodném nastavení regulace. S vysokou pravděpodobností se to týká i polohové regulace, ale k ní chybí záznam měření. Velmi dobře je zpracován styk s obsluhou přes operátorský panel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64343