KOCOVÁ, L. Návrh a realizace měření elektrických vlastností biologických tkání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Tománek, Pavel

Bc. Lucie Kocová pracovala na diplomním projektu velmi usilovně od počátku školního roku 2012/13. Téma, které je z hlediska kvality života vysoce aktuální, bylo pro ni zcela nové, a jak se v průběhu roku ukázalo, tak i velmi málo prozkoumané. Množství publikací se zabývá studiem elektrických i optických charakteristik anorganických i organických materiálů, v případě biomateriálů se většinou jedná o živé buňky. Prakticky však neexistuje literatura, která by zkoumala elektrické a optické vlastnosti neživých buněk potravin, spojených s problémy stárnutí potravin, jinou než biologickou nebo chemickou cestou. K dosažení plánovaného cíle musela proto prostudovat dosti značný počet publikací, které se jen okrajově dotýkaly dané problematiky, ale přinesly značné poznatky obecné, které také v průběhu práce zapracovala do své diplomové práce. Ukázalo se, že téma se neustále rozrůstá, mnohé parametry, které nebyly v původní hypotéze brány v úvahu, se ukázaly jako velmi významné, tak že by mohly ovlivnit kvalitu budoucí práce. S tím samozřejmě souvisí i fakt, že nebylo možné u stárnoucích vzorků masa provádět všechna adekvátní měření a navíc, v důsledku malého počtu podobných vzorků, nebylo možné provést statistickou analýzu výsledků. Z tohoto důvodu přináší diplomní práce prvotní výsledky kvalitativního měření různých vzorků svaloviny (vepřové, drůbeží a hovězí). Původní hypotéza, že by bylo možné porovnávat invazivní elektrické měření s neinvazivním optickým, se nepotvrdila, i když pomocí obou metod bylo možné ukázat na stárnutí masa v prvních třech dnech po porážce. S relativně jednoduchými pomůckami realizovala Lucie Kocová měřicí pracoviště a provedla experimentální impedanční i optická polarizační měření. Práce je přehledně uspořádána do 13 kapitol. První čtyři charakterizují biologickou tkáň a zejména svalovinu. Pátá až osmá kapitola se zabývá elektrickými vlastnostmi masa, devátá optickými vlastnostmi. Kapitole 10 shrnuje Frickeův a Coleův-Coleův model měření permitivity dielektrického materiálu. Jádrem práce je 11. – 13. kapitola, která přináší experimentální výsledky měření pomocí elektrických a optických metod a jejich porovnání. Závěr práce potom shrnuje dosažené výsledky a nastiňuje další cesty. Diplomová práce je zpracována na slušné úrovni po stránce formální i grafické, rozsah práce je v limitu požadovaného rozsahu. V průběhu roku publikovala diplomantka 2 práce, které se týkají některých aspektů této problematiky: 1. KOCOVÁ, L. (2013) Design and realization of electric measurements on biological tissues, Proceedings of 16th Conference STUDENT EEICT 2013, Vysoké učení technické v Brně 2. PROKOPYEVA, Elena, Pavel TOMÁNEK, Lucie KOCOVÁ, Tomáš PALAI-DANY, Zdeněk BALÍK, Pavel ŠKARVADA a Lubomír GRMELA. (2013) Comparison of optical and electrical investigations of meat ageing. Procedings of SPIE, roč. 8774, paper 8774-58 (v tisku), které tvoří přílohu diplomové práce. O druhou práci projevili výrazný zájem jak šéf sekce Fotoniky Evropské komise Dr. John Magan, v souvislosti s projektem EU "Kvalitní potraviny", tak i několik zástupců americké armády i účastníci dalších paralelně probíhajících konferencí sympozia. Asi jsme s problematikou optického studia kvality potravin píchli do citlivého místa. Vyvíjená metoda i její experimentální ověření vykazují původní přínosné části, které je možné dále rozpracovávat.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Palai-Dany, Tomáš

Předložená diplomová práce o celkovém počtu 67 stran se zabývá návrhem a realizací měření elektrických vlastností biologických tkání s důrazem na aplikaci elektrických metod pro kontrolu kvalitativních parametrů masa v potravinářském průmyslu. Práce sestává celkem z třinácti kapitol včetně úvodu, závěru, seznamu obrázků, seznamu zkratek a symbolů, seznamu použité literatury a příloh. Obsahem příloh jsou výsledky práce diplomanta v podobě dvou článků prezentovaných na konferencích. V úvodu práce se autorka zabývá problematikou zjišťování kvalitativních parametrů čerstvého masa v potravinářském průmyslu a zaměřuje se na možnost navržení základní koncepce měřící metody pro budoucí rychlé a přesné určení kvality masa, např. přímo v místě prodeje. První čtyři kapitoly práce se zabývají vlastnostmi masa určeného pro použití v potravinářském průmyslu z hlediska biologie a biochemie. Pátá až osmá kapitola doplňuje předchozí znalosti popisem elektrických vlastností masa či obecně tkání a souvislosti mezi elektrickými, chemickými a kvalitativními parametry této významné suroviny potravinářského řetězce. Devátá kapitola se zabývá úzce souvisejícími optickými vlastnostmi masa, které by mohly informační hodnotou doplnit či nahradit měření elektrická. Následující kapitoly popisují problematiku i následnou realizaci experimentální části měřicí aparatury, a to měření elektrických parametrů masa různé známé kvality precizním impedančním analyzátorem včetně dalšího měření optických parametrů založených na testování odrazových a polarizačních vlastností zkoumaného vzorku při interakci se světelným zářením. Poslední kapitoly obsahují výsledky realizovaných elektrických i optických měření vzorků masa různého stupně kvality, včetně srovnání obou metod z hlediska jistoty výsledku testu a tím vhodnosti navržené metodiky měření pro rychlou kontrolu kvality masa. V závěru autorka zhodnotila dosažené výsledky práce, které poukazují na vhodnost kombinace elektrických i optických měření pro účely kontroly kvality masa. Předložená diplomová práce představuje dobře zpracované inženýrské dílo a splňuje požadavky zadání ve všech bodech. Práce je napsána v řádném sledu kapitol počínaje potřebnými teoretickými poznatky, s pokračováním ve vlastním návrhu a realizaci pracoviště pro experimentální měření elektrických i optických parametrů vzorků masa, a dále vyhodnocením získaných měření. Autorce lze vytknout pouze po formální stránce méně přesný popis některých detailů elektrotechnické části měřicí aparatury a v některých částech textu nejednotné značení komplexních veličin. Vzhledem ke skutečnému rozsahu odvedené práce diplomantky, který je dán z nemalé části též časově náročným experimentálním měřením, nelze brát uvedené připomínky jako závadu práce. Předložená diplomová práce je dobrým dílem a proto ji hodnotím známkou výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 65482