KUBICA, R. Lícování ultrasonografických obrazových sekvencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jiřík, Radovan

Student se ve své diplomové práci věnoval prostudování teorie lícování obrazů a perfusního zobrazování pomocí ultrasonografie, dále implementaci vybraných algoritmů a jejich vyhodnocení na simulovaných a reálných obrazových sekvencích perfusní ultrasonografie. Práci se student věnoval aktivně a poměrně samostatně. Vytvořil programový modul v prostředí Matlab pro lícování perfusních ultrasonografických obrazových sekvencí, který bude začleněn do stávajícího softwarového balíku vyvíjeného na ÚPT AV ČR a ÚBMI. Algoritmy jsou plně funkční a dostatečně otestované na dodaných datových souborech. Práci hodnotím jako velmi zdařilou a užitečnou.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Mézl, Martin

Diplomová práce Romana Kubicy se zabývá registrací ultrazvukových sekvencí. V teoretické části práce je čtenář seznámen s metodami pro registraci obrazů, kriteriálními funkcemi a transformacemi obrazů. Z odborného hlediska jsou kapitoly v pořádku. Vytýkám pouze nerozlišení maticových operátorů v použitých rovnicích v kapitole 4 a špatně uvedenou rovnici (15). Další část práce se věnuje matematické optimalizaci, především deterministickým a metaheuristickým metodám pro globální optimalizaci. Pro registraci ultrazvukových sekvencí byly vybrány Newtonova metoda, genetický algoritmus a světluškový algoritmus, vyhodnocení registrace bylo provedeno s využitím tří různých objektivních kritérií. V praktické části student implementoval výše uvedené tři metody. V případě implementace Newtonovy metody je použita funkce "fmincon", která řeší úlohu sekvenčního kvadratického programování s využitím aktivních množin. Dále byl implementován genetický algoritmus s přímým kódováním hodnot a světluškový algoritmus. Pro obsluhu jednotlivých metod bylo realizováno uživatelské rozhraní (GUI).V rámci testování navržených algoritmů byl zkoumán vliv nastavení jednotlivých parametrů na výslednou registraci obrazových sekvencí. Na základě tohoto testování je poté provedena registrace dvou dynamických ultrazvukových sekvencí. Výsledky jsou srovnány s opakovaně prováděnou manuální registrací. Shoda výsledků a případné odchylky jsou bohatě diskutovány. Vyslovené závěry považuji za správné. Předložená práce má 74 stran a je členěna do dvanácti kapitol. Z hlediska členění práce by bylo vhodné sloučit kapitoly 2 až 5 a kapitoly 6 a 7 do větších celků. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni, vytýkám především použití bezpatkového písma, popisy tabulek pod tabulkami a drobné gramatické chyby. Práce jako celek působí velmi dobrým dojmem, kladně hodnotím rozsah provedeného testování jednotlivých algoritmů. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně (A - 92 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 65486