KUBÁČEK, S. Experimentální stanovení hloubky ostrosti optických systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Odstrčilík, Jan

Cílem diplomové práce bylo prostudovat možnosti experimentálního stanovení hloubky ostrosti optických systémů a navrhnout schéma pracoviště pro její měření. Student se v první části řešení práce zabýval studiem teoretických poznatků okolo procesu zobrazení a parametry optických systémů, které proces zobrazení ovlivňují. Student vyrobil fantom pro experimentální měření a v prostředí MATLAB implementoval jen základní metodu stanovení hloubky ostrosti ze snímků testovacího fantomu. Původně bylo zamýšleno, že se v rámci řešení projektu využije více přístupů a ty se mezi sebou experimentálně porovnají. Zřejmě z časových důvodů a díky nízké aktivitě studenta toto však nebylo realizováno. Pro účely využití výstupů práce v rámci výuky měl student za úkol vytvořit návrh měřícího protokolu. Toto je v práci splněno jen velmi okrajově. Oceňuji však, že si student dal práci s vytvořením přehledného a intuitivně použitelného grafického uživatelského rozhraní. Jednotlivé programové moduly jsou napsány přehledně a lze je tak v budoucnu případně rozšiřovat. Po celou dobu řešení práce však student téměř vůbec nedocházel na konzultace. V letním semestru o sobě dal vědět až těsně před zápočtem. Neměl jsem tak skoro žádnou příležitost kontrolovat, v jakém stavu se řešení práce nachází a směrovat studenta požadovaným směrem. Nicméně konstatuji, že i přes uvedené nedostatky je zadání práce splněno. Dosažené výstupy a celkový přístup studenta hodnotím klasifikačním stupněm C/70 b.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Čmiel, Vratislav

Po formální stránce je práce na výborné úrovni, kapitoly se významně zaměřují na problematiku. Návaznost kapitol je logická a problematika světelné mikroskopie se zaměřením na optické parametry je dobře zpracována. Student se v další části zaměřuje výhradně na hloubku ostrosti a možnosti jejího teoretického a experimentálního stanovení. V práci jsou jen menší chyby jako nepřeložené anglické popisky v obrázcích, menší kvalita některých obrázků se značným JPG kompresním artefaktrem (pozn. hodnotím z PDF verze). Student v prakticné části uvedl cílený a dobře připravený experiment. K němu vytvořil měřicí sestavu a požadovaný fantom, naměřené snímky vyhodnotil ve vytvořeném programu s GUI. Dosažené výsledky jsou porovnány s teorií, které odpovídají. Ukázky experimentu a výsledky jsou podány přehledně. Nenašel jsem ale informaci o kvalitě provedení snímané části fantomu s měřítkem. K tomu je směřována i jedna z otázek. V práci mi dále chybí část uvedená v zadání pod číslem 6), a to detailní návod určený dále jako výukový materiál.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 65485