VYCHOPEŇ, P. Aktivní snímače pro zjišťování okamžitých hodnot napětí a deformací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Student v průběhu řešení pracoval aktivně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou, kterou je měření hodnot některých veličin pomocí snímačů. Práce shrnuje pěkně a poměrně rozsáhle současně známé a používané aktivní snímače mechanických a jiných veličin. Z hlediska požadavků zadání je bakalářská práce úplná, všechny body zadání byly splněny. Grafická úprava bakalářské práce je na velmi dobré úrovni s dostatečným počtem obrázků a grafů doplňujících textovou část. V textové části v popisu principu jednotlivých snímačů jsou uvedeny též všechny důležité výpočtové vztahy. Bakalářskou práci je možno celkově hodnotit jako dobře zpracovanou, odpovídající stanoveným podmínkám zadání, s velmi dobrou grafickou úpravou. Poznámky k textové části BP: Str.19, 2.ř.zd. Srovnatelná hodnota teploty pro 3K má správně být -270,15°C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64354