BISTRÁ, V. Studie řízení zásob ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Studentka svědomitě konzultovala po celý třetí ročník bakalářského studia. S přehledem o dané problematice odstraňovala vzniklé problémy a nedostatky. Závěry řešení budou dobrý základ pro pracovníky firmy při jednání s dodavateli

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Navržené cíle při zpracování třídění zásob a jejich použití v praxi v konkrétním podnikatelském subjektu splnila.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Vybraná metoda pro třídění zásob ve vazbě na dodavatelsko-odběratelské vztahy je základ pro řešení dodávek a tím i velikosti zásob.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výstižným způsobem interpretovala dosažené výsledky řešení a na základě svých získaným znalosti při studiu bakalářského stupně, převedla je i v konkrétní závěry, tedy realizovala svou schopnost dovedností.
Praktická využitelnost výsledků B Pro management nákupu jsou výsledky základ jejich rozhodování při jednání s dodavateli.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má dobrou grafickou i jazykovou úroveň, odpovídající práci vysokoškolsky vzdělaného odborníka.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Pracovala se 14ti literárními zdroji.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veverková, Jarmila

Autorka práce řeší optimalizaci řízení zásob v daném segmentu použitím analýzy ABC. Cílem práce je minimalizovat náklady na pořízení a držení zásob. Dále se autorka správně věnuje i vztahům s dodavateli a navrhuje inovaci softwaru pro efektivnější hodnocení dodavatelů. Závěry práce jednoznačně potvrzují, že optimalizace řízení zásob metodou ABC a podpora efektivnosti spolupráce s dodavateli vedou až k 10 % úsporám nákladům na zásoby. Při zpracování bakalářské práce byly dodrženy formální náležitosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64360