BOHŮNOVÁ, L. Zdaňování příjmů fyzických osob - porovnání současné právní úpravy s právní úpravou přijatou pro roky 2014 a 2015 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem - porovnáním současné právní úpravy zdaňování příjmů fyzických osob se stavem platným pro roky 2014 a 2015. Autorka bakalářské práce přitom zaměřuje svou pozornost zejména na příjmy ze závislé činnost (tedy kategorii, která je nejdůležitější z hlediska inkasa z daně příjmů fyzických osob). Bakalářská práce je zpracována s využitím adekvátním postupů a metod a je uspořádána do logicky navazujících celků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tomčala, Karel

Při porovnání dopadů daňových změn na poplatníka v jednotlivých letech byli srovnáváni poplatníci s různými životními podmínkami. Nebylo proto možno porovnat dopad daňového zatížení v návaznosti na výši dosaženého příjmu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64389