KOPECKÁ, J. Mezinárodní daňové plánování a optimalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem - mezinárodním daňovým plánováním a optimalizací. Velkou předností této diplomové práce je komplexní a originální pojetí tématu. Práce je čtivá a je uspořádána do logicky navazujících celků. Za jednu z nejpřínosnějších částí diplomové práce považuji tu, kde autorka diplomové práce identifikuje faktory ovlivňující rozhodovací procesy v dané oblasti. Vyvozené závěry a doporučení by však mohly mít konkrétnější podobu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

MBA, Kateřina Franková,

Studentka měla vymezit hlavní faktory pro rozhodování podnikatelských subjektů při mezinárodním daňovém plánování a daňové optimalizaci a také navrhnout rámcové kroky mezinárodního daňového plánování. V první části své práce se studentka věnovala definici a komparaci offshorového a onshorového podnikání a také komparaci daňových rájů a offshorových finančních center. Velmi srozumitelně vysvětlila rozdíl mezi daňovým únikem a vyhýbáním se daní. Studentka se v další části věnovala globalizaci v podnikání a s tím spojeným některým mezinárodním úpravám, mezi něž patří i problematika transferových cen. Studentka uvedla hlavní metody stanovení transferových cen, jak je doporučuje OECD. Jako hlavní přínos diplomové práce považuji tu část, která se věnovala definici a popisu procesu daňového plánování. Takto definovaný proces je bezesporu přínosem pro praktické podnikání. Modelový příklad aplikace procesu daňového plánování firmy Refrasil, s.r.o. a její rozhodování o možném podnikání v Polsku je velmi vyčerpávající a oceňují množství zdrojů, ze kterých studentka čerpala. Dobrala se k mnoha informacím, makroekonomickým i mikroekonomickým údajům včetně jejich trendů, které jsou pro rozhodování stěžejní. Firmě Refrasil, s.r.o. zbývá dořešit, zda předmět jejího podnikání není v Polsku zařazen do skupiny podnikání v hutním průmyslu a zda by se na ni vztahovaly státní pobídky. Jsem přesvědčena, že má užitečný nástroj i informace pro své rozhodování. Dle mého názoru cíl diplomové práce byl splněn, obsah je přehledný a velmi dobře strukturovaný

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64388