FUCHS, M. Řízení bezdrátové komunikace pomocí ZigBee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Zvolená forma řešení diplomové práce vyžadovala návrh a realizaci bezdrátového zařízení ZigBee pomocí jednotlivých součástek, nikoliv pomocí integrovaných modulů 2. či 3. generace (které v současné době přichází na trh). Přístup diplomanta k řešení projektu lze charakterizovat jako vzestupný. Z toho důvodu, byla bezdrátová komunikace zprovozněna až v poslední fázi řešení a pouze prostřednictvím sítě bod-bod. Přesto bylo provedeno testování komunikace a vyhodnoceno pomocí vytvořeného programu na PC.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Prokopec, Jan

Předložená práce obsahuje rozbor možností realizace sítě ZigBee pro přenos videosignálu na krátkou vzdálenost. Student navrhl a realizoval hardwarové řešení vysílače a přijímače, vytvořil software pro řízení komunikace a ovládací program pro PC. Práce obsahuje drobné formální nedostatky, zejména v oblasti terminologie, které však nesnižují věcnou kvalitu práce. V části věnované měření dosahu a přenosové rychlosti mi schází náčrtek rozmístnění zařízení a překážek, který by zvýšil přehlednost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 8882