ŠIMÍČEK, P. Program pro hodnocení kvality obrazu s využitím neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Slanina, Martin

Student měl za úkol modifikovat existující metriku pro hodnocení kvality obrazu s pomocí SSIM indexu tak, aby se s využitím jednoduché umělé neuronové sítě její výsledky blížily výsledkům subjektivních testů.Podařilo se ověřit, že takový přístup je možný a tím bylo zadání splněno. Literatura týkající se zadané problematiky je k dispozici prakticky pouze v angličtině, s čímž si student bez problémů poradil. Aktivita studenta během řešení projektu byla na spíše nižší úrovni. Po formální stránce je práce průměrná, zejména kvalita XY diagramů v kapitole 3 je velmi nízká. Ocenil bych poněkud podrobnější popis vytvořeného programu a zhodnocení, zda došlo při použití neuronové sítě ke zlepšení výsledků oproti obyčejnému SSIM indexu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Splnění zadání C 39/50
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
69

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Předložená diplomová práce se zabývá hodnocením kvality obrazu pomocí objektivních metod a SSIM indexu s využitím neuronové sítě. Práce má spíše nižší rozsah 51 stran, kde prvních 26 stran představuje příliš popisná rešerše o neuronových sítích. Zde by bylo vhodnější zaměřit se jen na aplikované metody a práci doplnit odkazem na použitou literaturu. Grafická a formální úroveň práce je na nižší úrovni, zejména kvalita tisku obrázků a dále není respektován standardní styl matematických vzorců. Z odborného hlediska bych očekával podrobnější diskuzi k výběru struktury neuronové sítě a objasnění významu rozšíření rozsahu vstupních dat. Rovněž není příliš jasně objasněn význam proměnných mlum, mcon a mstr v grafech. Z dosažených výsledků korelace je zřejmé, že využití neuronové sítě bylo ověřeno. Zajímavá by jistě byla i obsáhlejší diskuze výsledků - komentář k jednotlivým histogramům chyb a závislosti výstupů sítě (zřejmě Output?) na ideálních hodnotách DMOS (zřejmě Target?). Jako recenzent práce bych uvítal příklad použití vytvořených m-filů, jsou poněkud nepřehledné a bez komentářů. Přes všechny poznámky zadání práce považuji za splněné a práci hodnotím výslednou známkou dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 31/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 8871