SLÁMA, J. Ustálený chod vedení 400 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Blažek, Vladimír

Bakalářská práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu vedení 400 kV dvěma metodami. První metoda, kterou diplomant nazval "přesným" řešením, je exaktní výpočet poměrů na začátku vedení, pro který stanovil Blondelovy konstanty vyčíslením hodnot hyperbolických funkcí sinus a cosinus komplexního argumentu, kterým je činitel šíření, jejich převodem na reálný argument. Druhou metodou je výkon - napěťový způsob výpočtu. Úvodní část práce je věnovaná teoretickému rozboru jednotlivých metod a druhá část konkrétním výpočtům. Vypočtené poměry na začátku vedení při zadaných účinících zátěže jsou přehledně zpracované ve 3 tabulkách v závěru práce na str. 33. Výsledky zjištěné oběma metodami porovnal a správně konstatoval zanedbalný rozdíl získaných výsledků. K práci mám tyto připomínky a dotazy: - str. 27: jsou zde uvedené dvě Blondelovy konstanty C, jedna špatně a druhá dobře. Celý výpočet však byl provedený s konstantou správnou. - str. 33: v tabulkách 8.2 a 8.3 se neshodují výkony S1 pro účiník rovný jedné. - vypočtené fázory hledaných veličin autor vyjádřil pouze ve složkovém tvaru, ale měl je vyjádřit i ve tvaru polárním - jaké jsou zvláštní případy chodu vedení - jak je definovaný chod vedení s přirozeným výkonem pro skutečné vedení a co o vedení platí, přenáší - li se jím tento výkon Zjištěné poměry - napětí, proud, výkony a účiník - na začátku vedení spolu se ztrátami a účinností přenosu jsou určené správně. Textová i grafická část práce je na výborné úrovni. Diplomant splnil požadavky zadání a proto práci doporučuji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Topolánek, David

Bakalářská práce se zabývá výpočtem ustáleného chodu jednoduchého dlouhého vedení 400kV, kde jsou známy parametry na konci vedení U2 a P2. Úkolem bylo vypočíst parametry na začátku tohoto radiálního vedení U1 a P1 při účinících odběru 0,9 induktivního až 0,9 kapacitního charakteru. Pro výpočet byla použita výkon-napěťová metoda, která byla ověřena kontrolním výpočtem. Formální a grafické zpracování práce je na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na technický text. V textu je několik nepřesností, které však neovlivňují splnění cíle bakalářské práce. Výpočet byl proveden v programu MATLAB, jehož zdrojový kód postrádám v příloze práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce F 24/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
59

Otázky

eVSKP id 23204