DOČKAL, J. Studie výstavby MVE na střednín a dolním toku řeky Moravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Diplomant zpracoval zajímavou diplomovou práci na vysoce aktuální téma zcela samostatně s velkou iniciativou. Práce dává ucelený pohled na hydroenergetické využití středního a dolního toku řeky Moravy. Variantní řešení využití řeky Moravy dává lepší pohled na zpracovaný problém. Práce může posloužit jako praktická studie hydroenergetického využití toku s využitím stávajících vodohospodářských děl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50 Jedntlivé body zadání diplomové práce splnil diplomant beze zbytku.
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20 Student na diplomové práci pracoval samostatně s velkým zájmem o zadanou problematiku.
Formální zpracování práce A 18/20 Formální úroveň práce je velmi dobrá. Drobné tiskové chyby nesnižují význam práce.
Využití literatury A 9/10 Využití literatury odpovídá řešené problematice.
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Malý, Jiří

Práce Jiřího Dočkala je systematicky a pečlivě zpracována dle zadání. V úvodní části mapuje současný stav hydroenergetického využití toku řeky Moravy. Následuje stručný, ale vypovídající popis výpočtu návrhu MVE. Diplomant navrhuje 2 varianty možného využití energetického potenciálu řeky a navrhuje celkem 10 MVE na zmíněném toku. V závěrečné kapitole pak tyto varianty doplňuje ekonomickým zhodnocením a dobou návratnosti investic jednotlivých MVE. Práce je přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe systematicky navazují a jsou velmi pečlivě zpracovány, bez přebytku "nadbytečných" informací. Práci bych jen vytkl nejednotné odkazy k přílohám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 9920