TÝN, Z. Nové aspekty svařování metodou MIG/MAG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Posluchač prokázal schopnost samostatného řešení zadané problematiky. Recenzní práce je doplněna vlastním hodnocením využitelnosti moderních způsobů svařování. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Daněk, Ladislav

S ohledem na zadání bakalářské práce je její obsah velmi chudý. Autor pouze seřadil údaje i obrázky z firemních prospektů. Výstupem měl být mj. i WPS zpracovaný na konkrétní svařenec. Formální stránka práce: - Úhledná práce, téměř bez překlepů, - Na straně 18, obrázek 5.3: Jedná se skutečně o rotující a impulzní přenos kovu? - Str. 21 poslední odstavec: „Technologií STT svařujeme velké rozměry mezi materiálem a bez rozstřiku“ . Vysvětlit, něco chybí? - Tig nebo TIG (str. 21 dole) - V seznamu literatury jsou tři odkazy, které nejsou citovány v textu (1, 15, 17). Obsahová stránka: - Ze čtyř bodů zadání splnil p. Zbyněk Týn pouze jeden. Body 2, 3, a 4 ( tj. navrhnout praktické využití i nové svařovací postupy a vypracovat WPS pro vybraný typ svařence) jeho bakalářská práce neobsahuje. Jsou v ní uvedena pouze převzatá fakta nacházející se v prospektech a běžných firemních materiálech, které poskytl školitel. Např. kapitola 2 "Ochranné plyny" je téměř prázdná, přesto, že otázka plynů je u MAG svařování jednou z nejdůležitějších. Zde mohl autor čerpat právě z necitovaného odkazu 17. Závěr: I přes uvedené závažné nedostatky doporučuji práci k obhajobě s tím, že autor práce při obhajobě prokáže odpovídající znalosti a orientaci v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 64298