HEDVIGY, M. Návrh nového způsobu čištění polyeterpolyolů pomocí zeolitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Krištín, Michal

Cieľom diplomovej práce Bc. Mareka Hedvigyho bolo nájsť nový spôsob čistenia polyéterpolyolov pomocou prídavku zeolitu v laboratórnych podmienkach. Diplomant si najskôr z literatúry a publikovaných patentov naštudoval princíp čistenia polyéterpolylov a spracoval literárnu rešerš. Následne získané poznatky aplikoval v praxi, kde sa mu podarilo na skúmanej vzorke polyéterpolyolu Slovaprop G-160 nájsť optimálne podmienky čistenia, ktoré vyhovovali zadaným požadovaným kvalitatívnym parametrom. Cieľom bolo zníženie celkového obsahu alkálii (Na+, K+) vo vzorke Slovapropu G-160, dodržanie čísla kyslosti, obsahu vody a farby polyéterpolyolu po čistení. Sledoval sa vplyv prídavku neutralizačného činidla (Pyrofos), vplyv prídavku zeolitu (Zeocem Micro 200), vplyv teploty pri neutralizácii a vplyv prídavku vody na zostatkový obsah Na+K a na ostatné kvalitatívne parametre. Oceňujem, že diplomant bol pri práci samostatný, iniciatívny a dokázal splniť úlohy vyplývajúce zo zadania diplomovej práce. Slabšou časťou diplomovej práce bolo spracovanie nameraných výsledkov, kde diplomant len jednoducho a stroho komentoval získané výsledky. Málo prehľadné je aj grafické spracovanie nameraných výsledkov, čo znižuje celkovú kvalitu diplomovej práce. Výsledky jeho práce hodnotím kvalifikačným stupňom: DOBRE (C)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Závěry práce a jejich formulace D
Využívání konzultací při řešení práce C
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čamaj,, Vladimír

Zadanie práce je orientované na aktuálny priemyselný procesný problém finálneho čistenia pri výrobe polyéterpolyolov firmy Fortischem. Práca diplomanta má dve rozdielne kvalitatívne spracované časti. Veľmi dobře spracovanú rešerš procesu výroby polyolov a ich využitie vo výrobe reaktívnych polymérov polyuretánov. Vzhľadom k téme zadania je literárna rešerš potrebná pre zadanie popísaná dosť stručne. Je však dostatočná pre porozumenie procesu. Konkrétne výtky k rešerši sú nasledovné: Na strane 19 by bolo zrozumiteľnejšie napísať mólový pomer NCO skupina : OH skupina =2:1 Pravopisne je správne napísať jednotku kg/kmol namiesto Daltons. Str.31-34 je dosť stručný opis riešeného problému. Celkové spracovanie rešerše je však dobré a zrozumiteľné. Str. 25-nadpis 2.3.6. Obsah primárnych hydroxylových skupín, nepresnosť prekladu. Experimentálna časť: Pripomienky 3.4.1. Mokrý spôsob čistenia Slovaprop G-160 pre závislosť Pyrofosu- Nevhodná terminológia-závislosť je funkcia x=f(y)... 3.4.5. Suchý spôsob čistenia Slovaprop G-160 pre závislosť teploty -Pre závislosť x=f(T, pre x /cNa+K, kyslosť, ...pri konšt. množstve/konc Zeocem/ konc. Pyrofos...stráca sa zmysel meraní pre nestranného čitateľa 3.4.6. Suchý spôsob čistenia Slovaprop G-160 pre závislosť ZeoCemu Micro 200 (2) -detto 3.4.5. 4 VÝSLEDKY A DISKUSIA V priebehu všetkých pokusov boli sledované parametre ako: kyslosť, obsah Na + K, farba a obsah vody v závislosti od...Opäť mätúce názvy funkcií. Obrázok 14: Závislosť obsahu Na+K na hmotnosti Pyrofosu po neutralizácii Pyrofosom, mokrý spôsob čistenia- Nesprávne položená priamka závislosti, nultý bod je iba eferenčná východisková úroveň pre meranie závislosti, skreslená je tým aj smernica. Detto obrázok 15 V tabuľke 12 vidieť obsah Na + K v rozsahu cca 8–30 ppm. Tieto hodnoty by mali byť veľmi podobné, pretože postupy v jednotlivých pokusoch boli zhodné a reakčná zmes neobsahovala žiadne množstvo ZeoCemu Micro 200 - Správny postreh diplomanta ale bez načrtnutia príčinnej súvislosti, aj keď nezistenej. Obrázok 21: Závislosť obsahu Na+K na hmotnostnom zlomku ZeoCemu Micro 200…Touto sériou pokusov bol potvrdený pozitívny vplyv vyššej teploty (120 °C) na čistiaci proces - Konštatácia bez funkčného dokladovania závislosti v obr. 21 Tabuľka 20, 21- Pravdepodobne nedodržané procesné podmienky spôsobili anomálne výsledky. Bolo ich treba vylúčiť alebo komentovať príčinnú súvislosť Str. 55 - Veličiny doba neutralizácie, odvodnenia a dočisťovania Zeocemom neboli študované v práci, neboli dokladované vo výsledkoch práce diplomanta. Nemožno ich hodnotiť! Str. 58- Záver- Dobu neutralizácie, dobu dočisťovania a odvodnenia nemožno zahrnúť do konštatácie Na záver konštatujem, že aktuálne zadanie bolo splnené, ale diplomant sa dopustil viacerých terminologických chýb v spisovaní zaujímavej práce. Uvedené nedostatky sú kvantitatívne vyjadrené v hodnotení Uspokojivý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 65341