BARTOŇOVÁ, L. Veřejné prostory a zeleň v urbanistické struktuře bývalé továrny T. Bati ve Zlíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Diplomantka přistoupila ke Zlínu jako zahradnímu městu. Položila si otázky : Jak se tento úhel pohledu na město od jeho založení změnil? Jaké hodnoty ve městě Zlín zeleň zastává , proč jí není věnována větší pozornost? Navzdory malému důrazu , který je na tuto důležitou oblast tvorby prostředí na fakultě kladen , zabývala se rolí zeleně v bývalé továrně v průběhu její revitalizace , veřejnými prostorami i rolí řeky ve městě. Výsledný návrh zůstává v poloze urbanistické a není dopracován do podrobnějších měřítek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 70 Přístup: globální , vyhraněný , individuální. Diplomantka přistoupila ke Zlínu jako zahradnímu městu. Položila si otázky : Jak se tento úhel pohledu na město od jeho založení změnil? Jaké hodnoty ve městě Zlín zeleň zastává , proč jí není věnována větší pozornost? Navzdory malému důrazu , který je na tuto důležitou oblast tvorby prostředí na fakultě kladen , zabývala se rolí zeleně v bývalé továrně v průběhu její revitalizace , veřejnými prostorami i rolí řeky ve městě. Výsledný návrh zůstává v poloze urbanistické a není dopracován do podrobnějších měřítek.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Kotásek, Jiří

Autorka doložila schopnost uplatnit se v profesi, nic méně bude nezbytné, aby se zaměřila na funkční a ekonomické vlastnosti navržených řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Návrh úprav zachovává stávající urbanistickou strukturu. Je navrhována úprava ploch a komunikací v prostorech východní části areálu. Snaha vnést do veřejných ploch maximum zeleně ev. odpočinkových ploch vedla k tomu, že byla téměř eliminována parkovací místa. Areál vždy zůstane administrativním a společenským centrem. Volné uspořádání těchto ploch a prostor bez vymezení funkcí by vytvořilo komplikace v provozu. Koncept nástupu do areálu od města vhodně řeší umístění parkovacích ploch pod úroveň terénu. Využití tohoto prostoru pouze pro travnatou plochu nevyužívá exponovaného vstupního prostoru a zároveň nevyužívá podmínek daného prostoru pro začlenění do historický vzniklé struktury parku před zámkem a nad autobusovým nádražím.
Architektonické řešení D Naznačené navržené prvky povrchů veřejných prostor a prvky malé architektury nejsou řešeny v dostatečném detailu. V řešeném prostoru by bylo možno vytvořit vhodný systém prvku malé architektury, který by mohl zvýraznit specifikum tohoto místa.
Provozní řešení D Představa o idealizovaném volném provozním řešení eliminovala přesnější definování některých funkcí, především dopravy v klidu (parkovišť) na předem vymezená místa. To by nutně vedlo problémům provozu. Musí být respektovány funkce v daném prostoru, které vytvoří podmínky pro provoz v navazujících objektech a na veřejných prostorách.
Technicko konstrukční řešení D Naznačená koncepce prostorového řešení mohla být doplněna v detailnějším dokumentováním některých vybraných prostor, ev. detailem prvků malé architektury. Grafické zpracování autorka doplnila grafické zpracováním značným množstvím textových informací, takže celek je dokumentován na dobré úrovni.
Formální úroveň D Grafické zpracování je na solidní úrovni. Autorka doplnila navržený koncept množstvím dalších informací.
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 64297