MORAVCOVÁ, G. Spektrofotometrické stanovení kyseliny askorbové ve zbarvených vzorcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Poměrně pěkná bakalářská práce, ve které autorka splnila zadání, tj. zavést na pracovišti ÚCHPBT spektrofotometrickou metodu stanovení kyseliny L-askorbové ve zbarvených vzorcích po extrakci xylenem. Validační parametry metody jsou příznivé, ale stanovení kyseliny askorbové v reálných vzorcích mohlo být vícekrát opakováno, aby bylo dosaženo větší shody mezi srovnávanými metodami. Je škoda, že v práci nejsou uvedeny výsledky získané metodou standardního přídavku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Náplní bakalářské práce posluchačky Gabriely Moravcová bylo zavedení metody stanovení vitaminu C v barevných roztocích. V intenzívně zbarvených roztocích obsahujicích vitamin C nelze při jeho titračním stanovení 2,6-dichlorfenolindofenolem rozpoznat barevný přechod. Při spektrofotometrickém stanovení je často barva roztoku rovněž rušivá, zejména pokud jsou v roztoku anthokyany. Autorka ve své práci uvádí celkem 41 informačních zdrojů, což považuji za dostačující pro zadané téma a tento typ závěrečné práce. Použité zdroje jsou citovány dle příslušné normy. Informace získané z rešerše jsou shrnuty do logicky navazujících kapitol, které pokrývají všechna témata požadovaná v zadání práce. Až na drobné nedostatky (např. str. 17, 5. odstavec: chybí vysvětlení, co je SCE elektroda str. 19 a 20: nejsou vysvětleny symboly ve vzorcích 5 - 8 není uveden seznam zkratek) považuji tuto část bakalářské práce za celkem zdařilou. Experimentální část práce splňuje požadavky zadání, je však nepříliš podrobně a pečlivě popsána a zpracována. Hned první odstavec kapitoly 3.1 dle mého názoru do této kapitoly nepatří. Měl by být spíše úvodem kapitoly 4 Výsledky a diskuse. Na str. 21, odstavec Barevné vzorky, 3. řádek shora, je chybně uvedeno "....bobule jednotlivých odrůd...". Plody bezu černého jsou peckovice nikoli bobule. str. 22 Z textu není zcela zřejmé, zda stanovení vitaminu C v každé jednotlivé matrici bylo provedeno 3krát, anebo jen jedenkrát a pouze absorbance získané xylénové vrstvy byla měřena 3krát. Proč nebylo provedeno porovnávací titrační stanovení vitaminu C v tabletě? Pokud byl byť jen jednou stanovován vitamin C samostatnou titrační metodou, mělo by to být jasně uvedeno v experimentální části. Vyjadřovací chopnosti autorky jsou výborné. V budoucnu by se však měla zaměřit na pečlivý a podrobný popis provedených experimentů a šířeji diskutovat získané výsledky a nespokojit se s pouhým konstatováním toho, co naměřila, jak je tomu v předložené práci. Celkově hodnotím bakalářskou práci Gabriely Moravcové jako velmi přínosnou pro řešení problematiky týkající se analýz drobného ovoce a hodnotím známkou VELMI DOBŘE - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 65349