ŠTURM, V. Polyfunkční blok na území bývalé textilní továrny Vlněna v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

Diplomová práce navazuje na předcházející semestr, zabývající se urbanistickou proměnou areálu textilní továrny, nacházející se v rozvojovém území města Brna ve vazbě na historické centrum. Pro diplomovou práci byla zvolena část území – polyfunkční městský blok. Prověřil schopnosti diplomanta, provést analýzu potřeb lokality, vyhodnotit potenciál stávajících objektů, dokompletovat je novými a naplnit životem navržené funkční celky. Tato etapa práce si vyžádala doplnění typologických znalostí, norem a stavebních zásad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 75 Přístup: Zaměřený na osvojení nové oblasti architektonické tvorby - konverze uvolněných průmyslových objektů a areálů. Diplomová práce navazuje na předcházející semestr, zabývající se urbanistickou proměnou areálu textilní továrny, nacházející se v rozvojovém území města Brna ve vazbě na historické centrum. Pro diplomovou práci byla zvolena část území – polyfunkční městský blok. Prověřil schopnosti diplomanta, provést analýzu potřeb lokality, vyhodnotit potenciál stávajících objektů, dokompletovat je novými a naplnit životem navržené funkční celky. Tato etapa práce si vyžádala doplnění typologických znalostí, norem a stavebních zásad.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Zemánek, Václav

Diplomová práce naplňuje obsah zadání jen v minimálním rozsahu, Chybí architektonická invence a snaha o poctivější propracovanost a prezentaci návrhu i s pomocí četnější vizualizace a řešení vnitřních prostor.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Řešení DP navazuje na předchozí urbanistickou analyticko koncepční fázi a rozvíjí v architektonickém návrhu koncept „ mikro“ bloku v širším území bývalé textilní továrny. Polyfukční blok tvořený původními řadovými objekty s dvorními křídly je doplněný o přístavby objektu bytového a objektu kreativního centra. Chybí podrobnější funkční a provozní charakteristiky, uspořádání a vybavení parteru v širším i v bezprostředním okolí bloku, vč. využití volné plochy vnitrobloku s výjimkou parkovacích stání v přilehlých ulicích. Zvolený mix funkcí odpovídá širšímu centrálnímu území města. Objekt podzemních garáží je situován zčásti pod navrhovanou vozovkou. Vzhledem k počtu podlaží a velikosti bloku je nutno normované oslunění obytných místností prokázat diagramem a výpočtem.
Architektonické řešení D Navrhovanou funkční skladbou odpovídá blok poloze ve smíšené centrální zóně, dispoziční uspořádání nebytových objektů je standardní a uspokojivý, u novostaveb bytů a jejich řešení v rekonstruovaných budovách je vyšší plošný a vybavenostní standard obětován ve prospěch naddimenzovaných vnitřních společných nebytových prostor. Toto řešení neodpovídá ekonomické náročnosti zvoleného způsobu rekonstrukce . Architektonický výraz celého bloku je založen na kontrastu spočívajícím v obnově fasád původních bytových domů a moderních materiálů fasád dostaveb, bez bližší specifikace materiálů. Sporné je novodobé členění okenních výplní v případech rekonstrukcí a rezignace autora na možné proměny parterních částí budov s komerčním využitím a jejich otevření veřejnosti. Celkový architektonický výraz je pak schematický a nahodilý, bez sjednocujících znaků či identifikačních detailů znaků.
Provozní řešení A Zahrnuje logicky členěné a alokované samostatné provozní celky ( hotel, komerci, kreativní centrum, hromadné garáže, relaxační centrum ) s dobrou úrovní provozních řešení a jejich zpřístupnění z exteriéru
Technicko konstrukční řešení C Způsob rekonstrukce ponechaných budov je založen na kompletní likvidaci vnitřních nosných konstrukcí s ponecháním obvodových stěn. Tento nejnákladnější způsob modernizace budov je vhodnou volbou za předpokladu totální degradace nosných konstrukcí a je využíván převážně jen u záchrany památkové chráněných objektů, nebo jen odráží autorovu neschopnost opatřit si a vyhodnotit stavení dokumentaci k předmětným objektům.
Formální úroveň D Celková úroveň prezentace DP je velmi nevyvážená, dokumentace je na počet příloh a jejich obsahovou sdělnost s výjimkou půdorysů je minimální.
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 64290